Rozciągnięcie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – tekst jednolity

Rozciągnięcie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – tekst jednolity

W dniu 15 lutego 2017 roku w Dziennik Ustaw pod poz. 265 opublikowano Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Link do aktu prawnego: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/265/1

Arkadiusz J. Sputowski

Autor wpisu zaprasza na szkolenia z „Likwidacji zaległości podatkowych” do miast: 06-03 Lublin, 07-03 Warszawa, 08-03 Łódź, 09-03 Kielce, 10-03 Rzeszów, 13-03 Zielona Góra, 14-03 Wrocław, 15-03 Opole, 16-03 Katowice, 17-03 Kraków 

Likwidacja zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach oraz innych należnościach samorządu terytorialnego

ID-100236514

Likwidacja zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach oraz innych należnościach samorządu terytorialnego – zasady prowadzenia egzekucji administracyjnej w 2017 roku – likwidacja zaległości i nadpłat będących konsekwencją śmierci zobowiązanego

1) Nowe wzory tytułów wykonawczych (TW-1 i TW-2) i innych dokumentów egzekucyjnych – doręczanie dokumentów egzekucyjnych w przypadku zbiegu egzekucji. 2) Pomoc publiczna z tytułu niepodejmowania działań egzekucyjnych. 3) „Kolejna zmiana rozporządzenia wierzycielskiego”  4) Wniosek gminy o stwierdzenie nabycia spadku

        Kolejne nowelizacje ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz  rozporządzenie do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym – w zakresie nowych, rozszerzonych obowiązków wierzycieli należności pieniężnych obowiązujących od 2016 roku oraz od 2017 roku (na podstawie zmian wprowadzonych ustawą wprowadzającą Krajową Administrację Skarbową) dała  wierzycielom należności pieniężnych nowy pakiet obowiązków w zakresie podejmowania działań windykacyjnych w zakresie podatków..

Czytaj dalej

Wycinka drzew na działkach prywatnych

drewnoWycinka drzew na działkach prywatnych

We wpisie Zmiany w ochronie drzew i krzewów sygnalizowałem zmianę przepisów dotyczących usunięcia drzew i krzewów na nieruchomościach osób fizycznych. Od 1 stycznia 2017 r., bez zezwolenia można wycinać drzewa z takich nieruchomości, jeśli następuje to na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.

Ten przepis już sprawia jednak pewne problemy w praktyce. Zwolnienie nie obejmuje bowiem działek oddanych w użytkowanie wieczyste. Nie są one bowiem własnością osób fizycznych, ale np. gminy czy Skarbu Państwa.

Czytaj dalej

Zmiany w Prawie budowlanym – cz. II

Zmiany w Prawie budowlanym – cz. II

W poprzednim wpisie pisałem o obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. zmianach w Prawie budowlanym. Poza wprowadzeniem tolerancji dotyczącej nieistotnego odstępstwa od projektu i skrócenia terminu na wniesienie sprzeciwu, zmiany dotyczą też katalogu inwestycji, które nie wymagają pozwolenia na budowę.

Czytaj dalej

Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski. Audyt wewnętrzny zamówień publicznych w JSFP – wzory list kontrolnych z komentarzem (z suplementem elektronicznym)

Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski. Audyt wewnętrzny zamówień publicznych w JSFP – wzory list kontrolnych z komentarzem (z suplementem elektronicznym)

Wydanie: ODDK Gdańsk 2017 rok

W publikacji przedstawiono krok po kroku przebieg czynności audytowych w systemie zamówień publicznych. Podstawę opracowania stanowi ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zmieniona nowelizacją z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz.U. poz. 1020 ze zm.), oraz akty wykonawcze wydane w celu wykonania tej ustawy. Uwzględniono również zasady prawidłowego wydatkowania środków publicznych oraz standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Książka zawiera 44 wzory list kontrolnych z komentarzami.

Czytaj dalej

UWAGA !!! Nowy tekst jednolity ustawy – Ordynacja podatkowa !!!

Opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ordynacja podatkowa.

Dnia 1 lutego 2017 roku weszło w życie obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ordynacja podatkowa – Dz. U. z 1 lutego 2017 r., poz. 201. Oznacza to, że w podstawie prawnej każdej decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego osobom fizycznym (tzw. decyzji wymiarowej) lub decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego osobom prawnym, wydanej z dniem 1 lutego 2017 roku, musi się znajdować Dziennik Ustaw z dnia 1 lutego 2017 roku, poz. 201.

Sebastian Wlazły

Link do obwieszczenia:
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/201/1

Ordynacja podatkowa – tekst jednolity

Ordynacja podatkowa – tekst jednolity

W dniu 1 lutego 2017 roku w Dzienniku Ustaw pod poz. 201 opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.
Tekst jednolity uwzględnia wszystkie wprowadzone do Ordynacji podatkowej zmiany do dnia 16 grudnia 2016 r.

Arkadiusz Sputowski

Link do aktu prawnego: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/201

Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO)

Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO)

Począwszy od dnia 1 marca 2017 roku organem Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań w zakresie prowadzenia Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu.
Aktem prawnym wskazującym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu do prowadzenia CRPO jest rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań w zakresie prowadzenia Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (Dz. U. poz. 200).

Arkadiusz Sputowski

Link do aktu prawnego: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/200/1

Nowy wzór pełnomocnictwa ogólnego

Nowy wzór pełnomocnictwa ogólnego

Począwszy od dnia 1 marca 2017 roku obowiązywać zaczną nowe wzory pełnomocnictw:

– Pełnomocnictwo ogólne – wzór PPO – 1;

– Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego – wzór – OPO-1.

Wzory pełnomocnictw są konsekwencją podpisanego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 stycznia 2017 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa  (Dz. U. poz. 138).

Czytaj dalej

Właściwość miejscowa organów podatkowych – tekst jednolity

Właściwość miejscowa organów podatkowych – tekst jednolity

W dniu 19 stycznia 2017 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 122 opublikowano Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych.

Link do aktu prawnego: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/122/1

Arkadiusz J. Sputowski

Egzekucja administracyjna bez upomnienia – tekst jednolity

Egzekucja administracyjna bez upomnienia – tekst jednolity

W dniu 20 stycznia 2017 roku w Dzienniku Ustaw pod poz. 131 opublikowano Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia

Link do aktu prawnego: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/131/1

Arkadiusz J. Sputowski

UWAGA !!! Nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie !!!

pole

Opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy.

Dnia 20 stycznia 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy – Dz. U. z 19 stycznia 2017 r., poz. 120.

Rozporządzenie określa:
1) zakres sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, zwanej dalej „pomocą”, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zwanej dalej „ustawą”;
2) zakres informacji o nieudzieleniu pomocy, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy;
3) okresy sprawozdawcze;
4) terminy składania sprawozdań oraz informacji, o których mowa w art. 32a ust. 1 ustawy;
5) wzory formularzy sprawozdań oraz informacji, o których mowa w art. 32a ust. 1 ustawy.

Czytaj dalej

Zmiany w Prawie budowlanym

Zmiany w Prawie budowlanym

W poprzednim wpisie pisałem o dużych zmianach w przepisach o ochronie drzew i krzewów. To nie jedyne zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia 2017 r. Ważnej nowelizacji doczekało się też Prawo budowlane. Jest to efekt wprowadzenia ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Zmianie uległ przepis art. 36a Prawa budowlanego, który dotyczy zmiany pozwolenia na budowę. W treści tego przepisu zostały dodany ustęp 5a, który ma stanowić odpowiedź na potrzeby praktyki:

Czytaj dalej

Opodatkowanie nieruchomości wspólnych – decyzja dla każdego podatnika

Opodatkowanie nieruchomości wspólnych – decyzja dla każdego podatnika

Teza wyroku: Z zasady o solidarnym obowiązku podatkowym, wyrażonej w przepisie art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wynika że każdemu z podatników podatku od nieruchomości, powinna zostać doręczona identyczna decyzja podatkowa określająca (ustalająca) całą wysokość zobowiązania podatkowego od danej całej nieruchomości.

Czytaj dalej