Nowa stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2017 roku

Nowa stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2017 roku

W dniu 30 listopada 2016 roku w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1934 opublikowano tekst Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 r.

Zgodnie z § 1 tego rozporządzenia stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalono w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

Link do aktu prawnego: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1934

Arkadiusz Sputowski

Nowe zwolnienie od podatku od nieruchomości!!!

Nowe zwolnienie od podatku od nieruchomości!!!

Grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej zostaną zwolnione z podatku od nieruchomości.

Dnia 16 listopada 2016 roku na 30 posiedzeniu Sejmu uchwalono ustawę o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (nr druku projektu 840). Przedmiotowa ustawa w art. 2 wprowadza zasadniczą zmianę ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 716 ze zm.), a mianowicie art. 7 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
„1) grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, która:
a) jest udostępniana przewoźnikom kolejowym lub
b) jest wykorzystywana do przewozu osób, lub
c) tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm;”.

Czytaj dalej

Zmiany w sprawozdaniach dotyczących pomocy publicznej.

Zmiany w sprawozdaniach dotyczących pomocy publicznej.

Dnia 18 listopada 2016 roku weszło w życie obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych – Dz. U. z 18 listopada 2016 r., poz. 1871.

Link: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1871/1

Sebastian Wlazły

Dochód z gospodarstwa rolnego

Dochód z gospodarstwa rolnego

W dniu 23 września 2016 roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego – działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 ze zm.) ogłosił, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 roku wynosił 1975 zł.

Obwieszczenie opublikowano w Monitorze Polskim z 2016 r. poz. 932.

Link do aktu prawnego:  http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-wysokosci-przecietnego-dochodu-z-pracy-w-indywidualnych-gospodarstwach-rolnych-z-1-ha-przeliczeniowego-w-2015-r-,278,3.html

Arkadiusz Sputowski

Zmiany w pomocy publicznej !!!

ID-10042975Opublikowano tekst jednolity ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej !

Dnia 4 listopada 2016 roku weszło w życie obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – Dz. U. z 4 listopada 2016 r., poz. 1808.

Link: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1808/1

Sebastian Wlazły

Nowy wzór zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli podatkowej

Nowy wzór zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli podatkowej

W dniu 28 października 2016 roku w Dzienniku Ustaw pod poz. 1778 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

Rozporządzenie obowiązuje od dnia 29 października 2016 roku.

Link  do rozporządzenia: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1778/1

Arkadiusz Sputowski

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości wspólników spółek cywilnych – interpretacja ogólna MF

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości wspólników spółek cywilnych – interpretacja ogólna MF

Spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości, gdyż nie może we własnym imieniu nabywać praw, w tym własności nieruchomości; nie może stać się posiadaczem samoistnym nieruchomości, użytkownikiem wieczystym gruntu ani posiadaczem mienia jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa. Podatnikami podatku od nieruchomości należnego od nieruchomości lub obiektów budowlanych, wniesionych do spółek cywilnych, są natomiast wspólnicy takich spółek, na których solidarnie spoczywa obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości – wyjaśnił Minister Finansów.

Czytaj dalej

Znamy wysokość podatku rolnego na 2017 rok!

Znamy wysokość podatku rolnego na 2017 rok!

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł za 1 dt. Zatem podatek rolny na rok podatkowy 2017 wynosił będzie:

  1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 2,5 q żyta, czyli 52,44 zł x 2,5 = 131,10 zł,
  2. od 1 ha gruntów pozostałych – równowartość pieniężną 5 q żyta, czyli 52,44 zł x 5 = 262,20 zł.

Oczywiście rady gmin są uprawnione do obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

Sebastian Wlazły

Link do Monitora Polskiego:

http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2016/993/1

Link do obwieszczenia:

http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-sredniej-ceny-skupu-zyta-za-okres-11-kwartalow-bedacej-podstawa-do-ustalenia-podatku-rolnego-na-rok-podatkowy-2017,270,3.html

Zmiana ustawy o petycjach

Zmiana ustawy o petycjach

Na podstawie ustawy z dnia 5 września 2016 roku  o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) dokonano zmiany w ustawie o petycjach.

Z treści art. 115 ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej wynikają zmiany wprowadzone do art. 4 ust. 5 ustawy o petycjach – zmiany wprowadzają nową treść stanowiącą, że „petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.”.

Zmiany obowiązują od dnia 6 października 2016 r.

Link do ustawy: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1579/1.

Arkadiusz J. Sputowski

Zmiany ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.

Zmiany ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.

Na podstawie ustawy z dnia 5 września 2016 roku  o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) dokonano zmiany w ustawie:

 

  • kodeks postępowania administracyjnego
  • Ordynacja podatkowa

Zmiany w obu wymienionych wyżej ustawach są konsekwencją innego niż do tej pory uregulowania kwestii opatrywania  kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. – dokumentów wydawanych na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.

Zmiany obowiązują od dnia 6 października 2016 r.

Link do ustawy: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1579/1.

Arkadiusz J. Sputowski