Opłata targowa

Opłata targowa

WSA w Szczecinie w wyroku z dnia 15 marca 2017 r. (sygn. akt I SA/Sz 1126/16) wyjaśnił, że Gmina może różnicować stawki pobieranej opłaty targowej na różnych targowiskach na terenie jednej gminy. 

Rada Miejska w Dziwnowie podjęła uchwałę w sprawie opłaty targowej. Mieszkanka wniosła skargę na uchwałę Rady Miasta w Dziwnowie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, argumentując, że został naruszony jej interes prawny – jako osoby prowadzącej od szeregu lat działalność gospodarczą poprzez niezgodne z prawem ustalenie dwóch różnych stawek opłaty targowej.

Czytaj dalej

Nowa wysokość wykorzystanego krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie !!!

ID-10075506Nowa wysokość wykorzystanego krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie !!!

Opublikowano obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie !

Dnia 27 czerwca 2017 roku weszło w życie obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – M.P. z 27 czerwca 2017 r., poz. 637.

Link do rozporządzenia:

http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2017/637

Sebastian Wlazły

Opublikowano nowy tekst jednolity ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego !!!

ID-10075506Opublikowano nowy tekst jednolity ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego !!!

Dnia 27 czerwca 2017 roku weszło w życie obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 27 czerwca 2017 r., poz. 1257.

Link do ustawy:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1257

Sebastian Wlazły

Tekst jednolity ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

ID-10075506Tekst jednolity ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Dnia 23 czerwca 2017 r. weszło w życie Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia  17 czerwca 1966 r.  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201).

Link do aktu prawnego: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1201/1

Opr. Arkadiusz J. Sputowski

Tekst jednolity ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

ID-10075506Tekst jednolity ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Dnia 16 czerwca 2017 r. weszło w życie Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia  9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1150).

Link do aktu prawnego: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1150/1

Opr. Arkadiusz J. Sputowski

Tekst jednolity ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

ID-10075506Tekst jednolity ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

W dniu 30 maja 2017 roku w Dzienniku Ustaw pod poz. 1049 opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Link do aktu prawnego: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1049/1

Opr. Arkadiusz Sputowski

Wynagrodzenie mediatora w postępowaniu sądowo administracyjnym

ID-10075506Wynagrodzenie mediatora w postępowaniu sądowo administracyjnym

W dniu 5 czerwca 2017 roku w Dzienniku Ustaw pod poz. 1088 ukazało się rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym – rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 6 czerwca 2017 roku.

Link do aktu prawnego: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1088/1

Opr. Arkadiusz Sputowski

Wynagrodzenie mediatora w postępowaniu administracyjnym

ID-100263660Wynagrodzenie mediatora w postępowaniu administracyjnym

W dniu 5 czerwca 2017 roku w Dzienniku Ustaw pod poz. 1087 ukazało się rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu administracyjnym – rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 6 czerwca 2017 roku.

Link do aktu prawnego: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1087/1

Opr. Arkadiusz Sputowski

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego – broszura informacyjna !!!


ID-100263660Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego – broszura informacyjna
 !!!

W związku z bardzo ważną reformą postępowania administracyjnego, wprowadzoną ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 12 maja 2017 r., poz. 935), Ministerstwo Rozwoju – jak czytamy na jego stronie internetowej – aby uniknąć wątpliwości dotyczących stosowania zmienionych przepisów, przygotowało broszurę informacyjną zatytułowaną „NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. Czego dotyczą zmiany i jak je stosować?”. Jest to vademecum, opisujące w sposób niezmiernie przystępny nowo wprowadzone zasady postępowania oraz instytucje – zarówno dla stron postpowań jak i organów administracji publicznej (w tym wójtów, burmistrzów i prezydentów miast).

 

Link do broszury informacyjnej:

https://www.mr.gov.pl/media/37290/Nowelizacja.pdf

 

Sebastian Wlazły

Nowa wysokość wykorzystanego krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie !!!

ID-10075506Nowa wysokość wykorzystanego krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie !!!

Opublikowano obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie !

Dnia 11 maja 2017 roku weszło w życie obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – M.P. z 11 maja 2017 r., poz. 440.

Link do rozporządzenia:

http://monitorpolski.gov.pl/mp/2017/440/1

Sebastian Wlazły

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności opublikowana.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności opublikowana.

W dniu 12 maja 2017 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 933 opublikowano ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności opublikowana

Celem ustawy jest wzmocnienie praw i gwarancji dla wierzycieli, w szczególności będących przedsiębiorcami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ustawa wprowadza do systemu prawnego szereg rozwiązań zmierzających do zwiększenia wiarygodności oceny zdolności płatniczej kontrahenta lub kondycji finansowej dłużnika, jak również skuteczności uzyskania zapłaty należności (roszczenie główne, odsetki, koszty procesu). Nowela ma zapewnić szersze możliwości uzyskiwania informacji o zobowiązaniach potencjalnego kontrahenta z biur informacji gospodarczej i z rejestrów obejmujących dane o należnościach publicznoprawnych (przy jednoczesnym poszanowaniu praw dłużników).

Czytaj dalej

Wpływ kredytu bankowego ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ulgę inwestycyjną w podatku rolnym

Wpływ  kredytu bankowego ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ulgę inwestycyjną w podatku rolnym

W wyroku z 6 kwietnia 2017 r. II FSK 819/15 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska, jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych. Z treści sformułowanego zarzutu wynika, że w zasadzie odnosi się on do ostatniej części przepisu, która stanowi przesłankę negatywną do zastosowania ulgi. Przedmiotowa ulga nie ma zastosowania, „jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych”.

Czytaj dalej

Interpretacja ogólna w sprawie opłaty skarbowej

ID-10075506Interpretacja ogólna w sprawie opłaty skarbowej

W Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów z dnia  28 kwietnia 2017 roku pod poz. 86 opublikowano interpretację ogólną Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. Nr PS1.8201.1.2017 w sprawie opłaty skarbowej.

Interpretacja dotyczy: kryterium decydującego o zastosowaniu wyłączenia od opłaty  skarbowej w odniesieniu do decyzji o warunkach zabudowy jest rodzaj inwestycji dla której jest ona wydawana, bez względu na to, w ramach jakiej zabudowy (zagrodowej, mieszkaniowej, innej) realizowana będzie na podstawie tej decyzji oraz innych wymaganych pozwoleń budowa budynku mieszkalnego.

Link do interpretacji: http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5878323/Dz.+Urz.+Min.+Roz.+i+Fin.+z+dnia+28+kwietnia+2017+r.+-+poz.+86+-

Opr. Arkadiusz J. Sputowski