Podatek od nieruchomości opłacają wspólnicy spółki cywilnej

Podatek od nieruchomości opłacają wspólnicy spółki cywilnej

W dniu 13 marca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę (sygn. akt II FPS 5/16) w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego powstałego przy rozpatrywaniu skargi kasacyjnej w sprawie oznaczonej sygnaturą akt II FSK 1962/16. Dokonał w niej rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego budzącego wątpliwości, tj.: „Czy w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnikiem podatku od nieruchomości jest spółka cywilna, czy wspólnicy spółki cywilnej?”.

Czytaj dalej

Nowe rozporządzenie w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów !!!


ID-100236514
Nowe rozporządzenie w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów !!! 

Opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa.

Dnia 17 marca 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa – Dz. U. z 16 marca 2017 r., poz. 559.

Sebastian Wlazły

Link do obwieszczenia:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/559/1

 

Nowela KPA uchwalona !

ID-100263660

Nowela kpa uchwalona !

W dniu 9 marca 2017 roku uchwalono nowelizację ustawy kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.

W nowych przepisach szczególny nacisk położono na przyspieszenie procedur administracyjnych, ograniczenie nadmiernego formalizmu oraz upowszechnianie partnerskich relacji między administracją a obywatelami. W rezultacie wprowadzono kilka nowych zasad postępowania administracyjnego, takich jak: zasada przyjaznej interpretacji przepisów (in dubio pro libertate), reguła rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony, zasada pewności prawa, zasada bezstronności i równego traktowania oraz zasada proporcjonalności działań administracji.

Czytaj dalej

Wycinka drzew – uprawnienia gmin

Wycinka drzew – uprawnienia gmin

Temat wycinki drzew jest ostatnio bardzo popularny w mediach. Nic dziwnego, skoro przepisy zostały od 1 stycznia 2017 r. mocno zliberalizowane. Ułatwienie wycinki drzew na działkach osób fizycznych to nie jedyna istotna zmiana w ustawie o ochronie przyrody.

Ważne instrumenty dostały również do rąk gminy. Nowelizacja wprowadziła bowiem kompetencje dla rady gmin (miast) do:

Czytaj dalej

Zmiana ustawy o finansach publicznych

Zmiana ustawy o finansach publicznych

W dniu 3 marca 2017 roku uchwalono ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych, wywodzącą się z dwóch projektów – rządowego i senackiego. Celem nowelizacji jest wyeliminowanie wątpliwości powstałych na skutek stosowania przepisów tej ustawy w zakresie umarzania w całości albo w części, a także odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (np. opłat z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości, kosztów postępowań sądowych), przypadających organom administracji rządowej, państwowym jednostkom budżetowym i państwowym funduszom celowym, oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym (np. grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych, kar pieniężnych, opłat administracyjnych).

Czytaj dalej

Nowy wzór tytułu wykonawczego (TW-1)

ID-100236514

Nowy wzór tytułu wykonawczego (TW-1)

W dniu 3 marca 2017 roku w Dzienniku Ustaw pod poz. 469 opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie w sprawie określenia wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem  4 marca 2017 roku.

Link do aktu prawnego: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/469/1

Istota zmian:

Przepis art. 114 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. U. L 269 z 10.10.2013, str. 1-101), wprowadził nowy rodzaj odsetek –

Czytaj dalej

Trzy wzory tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji


ID-100236514Trzy wzory tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Wzór pierwszy określony w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 650) – obowiązuje do dnia 5 września 2017 r.

Wzór drugi określony w załączniku nr 1 do  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 1305) – obowiązuje do dnia   3 marca 2018 r.

Wzór trzeci określony w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

(Dz. U. z 2017 r. poz. 469)  – obowiązuje od dnia  4 marca 2017 r.

Opr. Arkadiusz J. Sputowski

Autor wpisu zaprasza na szkolenia pt „Likwidacja zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach oraz innych należnościach samorządu terytorialnego” do miast: 06-03 Lublin, 07-03 Warszawa, 08-03 Łódź, 09-03 Kielce, 10-03 Rzeszów, 13-03 Zielona Góra, 14-03 Wrocław, 15-03 Opole, 16-03 Katowice, 17-03 Kraków

 

Zaniechanie poboru PIT od umorzonych należności mieszkaniowych

Zaniechanie poboru PIT od umorzonych należności mieszkaniowych

Minister Rozwoju i Finansów 27 lutego 2017 r. wydał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego (Dz. U. poz. 380) które obowiązuje od 28 lutego 2017 r.

Czego dotyczą nowe rozwiązania??????????????????

Czytaj dalej

Udostępnianie danych o współpodatnikach – tajemnica skarbowa

Udostępnianie danych o współpodatnikach – tajemnica skarbowa

TEZA

Czynny udział strony w postępowaniu podatkowym nie może umożliwiać dostępu do informacji o innym podatniku; w sytuacji gdy organ podatkowy prowadzi postępowanie dotyczące kilku stron, powinien im udostępniać w myśl art. 178 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) materiały dotyczące wspólnej dla nich sytuacji procesowej w granicach określonych przedmiotem orzekania oraz bez ograniczeń materiały dotyczące strony występującej z żądaniem ich udostępnienia; jeżeli zakres materiałów uzyskanych od różnych stron lub organów przekracza ramy wspólnego dla nich stanu faktycznego, to organ podatkowy ma obowiązek stosownie do art. 179 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) zachowania w tajemnicy danych, które nie są dla stron wspólne.

Czytaj dalej

Upomnienie doręczamy podatnikowi, a nie jego pełnomocnikowi

Upomnienie doręczamy podatnikowi, a nie jego pełnomocnikowi

TEZA

 Upomnienie, o którym mowa w art. 15 § 1 u.p.e.a. nie ma charakteru władczego. Jest czynnością wierzyciela skierowaną do zobowiązanego, zawierającą informację o możliwości dobrowolnego wykonania przez niego zobowiązania. Charakter tej czynności, wymagającej osobistego działania zobowiązanego oraz umiejscowienie jej w stadium poprzedzającym wszczęcie egzekucji, wyklucza działanie zobowiązanego za pośrednictwem pełnomocnika.

Czytaj dalej

Nowe rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib m.in. naczelników urzędów skarbowych !!!


ID-100236514Nowe rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib m.in. naczelników urzędów skarbowych !!! 

Opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Dnia 1 marca 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej – Dz. U. z 28 lutego 2017 r., poz. 393.

Sebastian Wlazły

Link do obwieszczenia: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/393/1

Zmiana rozporządzenia w sprawie przekazywania sprawozdań z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP !!!

calculatorZmiana rozporządzenia w sprawie przekazywania sprawozdań z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP !!!

Opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP.

Dnia 1 marca 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP – Dz. U. z 28 lutego 2017 r., poz. 392.

Sebastian Wlazły

Link do obwieszczenia: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/392/1

Autor wpisu zaprasza na szkolenia pt. „Pomoc Publiczna w rolnictwie” do miast: 10-03 Poznań, 13-03 Warszawa, 21-03 Wrocław, 06-04 Bydgoszcz, 07-04 Gdańsk, 21-04 Szczecin.

Rewolucja w KPA

Rewolucja w procedurze administracyjnej. Nowe zasady ogólne oraz nowe instytucje postępowania administracyjnego. Kodeks postępowania administracyjnego – zmiany w procedowaniu administracyjnym od 1  czerwca 2017 roku

Kodeks postępowania administracyjnego – to  podstawowy akt prawny regulujący zasady postępowania przed organami administracji publicznej oraz tymi podmiotami, które zostały powołane do załatwiania spraw indywidualnych. Pomimo uchwalenia Kodeksu postępowania administracyjnego jeszcze w 1960 roku nadal pozostaje w obiegu prawnym, lecz od czasu do czasu ulega zmianom i nowelizacjom. Ostatnia istotna nowelizacja wchodzi w życie od dnia 1 czerwca 2017 roku.

Czytaj dalej

Pełnomocnictwo do deklaracji

Pełnomocnictwo do deklaracji

W dniu 23 lutego 2017 roku w Dzienniku Ustaw pod poz. 333 opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.

Link do aktu prawnego: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/333/1

Czytaj dalej