Nowe wzory dokumentów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Nowe wzory dokumentów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

W dniu 25 sierpnia 2016 roku opublikowano tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (poz. 1339).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 września 2016 r.

Link do rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1339

Arkadiusz Sputowski

Zmiany w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego dla jednostek sektora finansów publicznych

Zmiany w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego dla jednostek sektora finansów publicznych

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1337) – przedłużono do dnia 31 stycznia 2017 roku termin przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b ustawy – Ordynacja podatkowa.

Czytaj dalej

Podatek rolny – grunty klasy VIz.

Podatek rolny – grunty klasy VIz.

Ministerstwo Finansów w piśmie nr PS2.054.13.2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. wyjaśnia sposób przeliczania użytków rolnych z hektarów fizycznych na hektary przeliczeniowe dla klasy VIz.

Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045) wprowadzono, z dniem 1 stycznia 2016 r., w art. 4 ust. 9 ustawy o podatku rolnym ogólną zasadę, iż jeżeli nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych na podstawie ust. 5-7, przyjmuje się, że 1 ha fizyczny odpowiada 1 ha przeliczeniowemu.

Czytaj dalej

Udzielanie dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostkom oświatowym

Udzielanie dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostkom oświatowym, dla których organem prowadzącym są podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego

Ustawa o systemie oświaty – w brzmieniu obowiązującym do końca 2016 r. – zawiera niedostateczne i nieprecyzyjne regulacje zasad dotowania przez jednostki samorządu terytorialnego szkół i placówek publicznych, prowadzonych przez podmioty inne niż jst oraz szkół i placówek niepublicznych. W ustawie brak podstawowych definicji co powoduje problemy związane z interpretacją – i w konsekwencji – niejednolity sposób obliczania wydatków przewidzianych na ucznia czy wysokości subwencji na ucznia, co z kolei powoduje znaczące rozbieżności w ustalaniu kwoty dotacji.

Czytaj dalej

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w świetle zmian Ordynacji podatkowej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz aktów prawnych wydanych w celu wykonania tych ustaw©

Bieżące problemy oraz wskazówki jak te problemy rozwiązać

Ponad 3 letni okres obowiązywania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to okres gdzie od podstaw budowano zasady wymiary, poboru i windykacji tejże opłaty. W wielu jednostkach samorządu terytorialnego udało się zbudować prawidłowo funkcjonujące zasady w tym zagadnieniu. W wielu jednostkach występują nadal mankamenty, skutecznie punktowane przez organy nadzoru i kontroli. Braku stabilizacji służy także systematycznie zmieniające się prawo podatkowe (zmiana Ordynacji podatkowej), przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (zmiany zarówno samej ustawy jak i przepisów wykonawczych). Wiele błędów i nieprawidłowości wykazują wszystkie organu II instancji – samorządowe kolegia odwoławcze. Przez okres funkcjonowania systemu zaczęły się pojawiać istotne kwoty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem zaległości figurujących na pozycjach osób zmarłych.

Na oferowanym szkoleniu postaramy się odpowiedzieć na wiele pytań, wskazać sposoby rozwiązania zaistniałych problemów, a także podpowiedzieć jak ograniczyć ryzyko związane z ewentualnie popełnionymi błędami.

Na szkolenia zapraszamy do miast: 13-09 Olsztyn, 23-09 Kielce, 17-10 Poznań, 18-10 Bydgoszcz, 19-10 Warszawa, 20-10 Lublin, 21-10 Rzeszów.

Arkadiusz J. Sputowski

Opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie nowych wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej!

Opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie nowych wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej!

Dnia 6 września 2016 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej – Dz. U. z 22 sierpnia 2016 r., poz. 1305.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1305/1

 Sebastian Wlazły

Nowe wzory tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Nowe wzory tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

W dniu 22 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1305 opublikowano:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1305

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 września 2016 r.

Czytaj dalej

Opublikowano maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2017 rok!

Opublikowano maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2017 rok!

Minister Finansów dnia 5 sierpnia 2016 roku ogłosił, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” pod poz. 779, górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych – pomniejszone o 0,9% z uwagi na deflację – na kolejny rok podatkowy. Górne granice stawek kwotowych określone w art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1 i art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 716), obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (in plus lub in minus). Oznacza to obniżenie wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych w tych gminach, które stosowały maksymalne stawki.

http://monitorpolski.gov.pl/mp/2016/779

 Sebastian Wlazły

Projekt zmian w KPA

Projekt zmian w KPA

Połowa lipca to zazwyczaj sezon ogórkowy, ale nie w tym roku. Rząd pracuje nad obszerną nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego i innych ustawy, w tym Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Na wzór Ordynacji podatkowej, w Kodeksie postępowania administracyjnego ma być wprowadzona zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony.

Czytaj dalej

Grunty rolne – zmiany w ustawie

Grunty rolne – zmiany w ustawie

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w nowym brzmieniu obowiązuje od 30 kwietnia 2016 r., a już doczekała się nowelizacji. 6 lipca 2016 r. uchwalono ustawę zmieniającą tę ustawę oraz ustawę o księgach wieczystych i hipotece. Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 1 sierpnia 2016 r. (poz. 1159)  i wejdzie w życie po upływie 14 dni. 

Czytaj dalej

Opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych!

Opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych!

Dnia 19 lipca 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – Dz. U. z 18 lipca 2016 r., poz. 1045

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1045/1

Sebastian Wlazły

Uwaga – maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2017 rok ulegną obniżeniu o 0,9% z uwagi na deflację!

Uwaga – maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2017 rok ulegną obniżeniu o 0,9% z uwagi na deflację!

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 11 lipca 2015 roku ogłosił na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 716), że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 r. w stosunku do I półrocza 2015 r. wyniósł 99,1 – co oznacza, że nastąpił spadek cen o 0,9%. Górne granice stawek kwotowych określone w art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1 i art. 19 pkt 1 przywołanej ustawy, obowiązujące w danym roku… Czytaj dalej

Opodatkowanie farm wiatrowych podatkiem od nieruchomości.

elektrownie wiatrowe

Opodatkowanie farm wiatrowych podatkiem od nieruchomości.

Przez kilka ostatnich lat przy pozytywnym orzecznictwie sądów administracyjnych ukształtowano stanowisko, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w przypadku elektrowni wiatrowych podlegają jedynie fundament oraz maszt stanowiący jej elementy budowlane. Natomiast urządzenia służące wytwarzaniu energii elektrycznej, stanowiące wyposażenie techniczne elektrowni nie podlega opodatkowaniu, ponieważ ustawodawca nie zaliczył ich do budowli..

Czytaj dalej

Nowe możliwości na Portalu Podatkowym od 1 lipca

Nowe możliwości na Portalu Podatkowym od 1 lipca

Podatnicy, którzy chcą zgłosić pełnomocnictwo ogólne, od 1 lipca 2016 r. mogą to zrobić przy wykorzystaniu nowej funkcjonalności Portalu Podatkowego (PP). Dodatkowo udostępniono Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych, czyli narzędzie do weryfikacji pełnomocnictw przez administrację podatkową.

Od 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego (art. 138d Ordynacji podatkowej).

Czytaj dalej