Nowa wysokość wykorzystanego krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie !!!

ID-10075506Nowa wysokość wykorzystanego krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie !!!

Opublikowano obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie !

Dnia 11 maja 2017 roku weszło w życie obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – M.P. z 11 maja 2017 r., poz. 440.

Link do rozporządzenia:

http://monitorpolski.gov.pl/mp/2017/440/1

Sebastian Wlazły

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności opublikowana.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności opublikowana.

W dniu 12 maja 2017 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 933 opublikowano ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności opublikowana

Celem ustawy jest wzmocnienie praw i gwarancji dla wierzycieli, w szczególności będących przedsiębiorcami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ustawa wprowadza do systemu prawnego szereg rozwiązań zmierzających do zwiększenia wiarygodności oceny zdolności płatniczej kontrahenta lub kondycji finansowej dłużnika, jak również skuteczności uzyskania zapłaty należności (roszczenie główne, odsetki, koszty procesu). Nowela ma zapewnić szersze możliwości uzyskiwania informacji o zobowiązaniach potencjalnego kontrahenta z biur informacji gospodarczej i z rejestrów obejmujących dane o należnościach publicznoprawnych (przy jednoczesnym poszanowaniu praw dłużników).

Czytaj dalej

Wpływ kredytu bankowego ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ulgę inwestycyjną w podatku rolnym

Wpływ  kredytu bankowego ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ulgę inwestycyjną w podatku rolnym

W wyroku z 6 kwietnia 2017 r. II FSK 819/15 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska, jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych. Z treści sformułowanego zarzutu wynika, że w zasadzie odnosi się on do ostatniej części przepisu, która stanowi przesłankę negatywną do zastosowania ulgi. Przedmiotowa ulga nie ma zastosowania, „jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych”.

Czytaj dalej

Interpretacja ogólna w sprawie opłaty skarbowej

ID-10075506Interpretacja ogólna w sprawie opłaty skarbowej

W Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów z dnia  28 kwietnia 2017 roku pod poz. 86 opublikowano interpretację ogólną Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. Nr PS1.8201.1.2017 w sprawie opłaty skarbowej.

Interpretacja dotyczy: kryterium decydującego o zastosowaniu wyłączenia od opłaty  skarbowej w odniesieniu do decyzji o warunkach zabudowy jest rodzaj inwestycji dla której jest ona wydawana, bez względu na to, w ramach jakiej zabudowy (zagrodowej, mieszkaniowej, innej) realizowana będzie na podstawie tej decyzji oraz innych wymaganych pozwoleń budowa budynku mieszkalnego.

Link do interpretacji: http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5878323/Dz.+Urz.+Min.+Roz.+i+Fin.+z+dnia+28+kwietnia+2017+r.+-+poz.+86+-

Opr. Arkadiusz J. Sputowski

Ustawowa definicja budynku

ID-10075506Ustawowa definicja budynku

Ustawowa definicja budynku wynikająca z art. 1 a ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zw. z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nie uwzględnia stanu technicznego budynku.  Stan techniczny budynku czy też jego zdewastowanie nie mają wpływu na to, czy jest on budynkiem czy też nie w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a w konsekwencji czy podlega on opodatkowaniu. Brak instalacji elektrycznej, wodnej, gazowej i kanalizacyjnej nie uzasadnia wyłączenia budynku z opodatkowania.

Wyrok NSA z 16 marca 2017 r. II FSK 1410/15.

Link do orzeczenia: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A915ACD107

 Opr. Arkadiusz J. Sputowski

Opłata egzekucyjna tylko od faktycznego zajęcia

ID-10075506Opłata egzekucyjna tylko od faktycznego zajęcia

          Stosownie bowiem do postanowień przepisu art. 64 § 1 pkt 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji organ egzekucyjny, z zastrzeżeniem § 2 tegoż artykułu, w egzekucji należności pieniężnych pobiera za dokonane czynności egzekucyjne opłaty za zajęcie innych niż wymienione w pkt 2 i 3 wierzytelności pieniężnych lub innych praw majątkowych – w wysokości 5% kwoty egzekwowanej należności, nie mniej jednak niż 4 zł 20 gr. We właściwym odczytaniu wyżej przywołanego przepisu wystarczającym jest zastosowanie wykładni językowej. Zasadniczy prymat tego rodzaju wykładni prawa wynika z faktu, że prawo dociera do adresatów w postaci konkretnych przepisów prawnych i mogą oni oczekiwać, że ich obowiązki, czy uprawnienia są kształtowane treścią tekstu prawnego (zob. B. Brzeziński, Wykładnia prawa podatkowego, Gdańsk 2013, s. 24). Treść cytowanego wyżej tekstu prawnego, nie pozostawia jakichkolwiek wątpliwości, że opłata egzekucyjna w wysokości wyżej określonej, może być pobrana wyłącznie wówczas, gdy nastąpi faktyczne zajęcie wierzytelności pieniężnych. Jednocześnie w cytowanym przepisie ustawodawca nie zawarł jakiegokolwiek przyzwolenia do pobierania stosownych opłat egzekucyjnych także wówczas, gdy dojdzie do zajęcia rachunku bankowego, na którym nie było jakichkolwiek środków finansowych.

Wyrok NSA II FSK 693/15 – z dnia 06.04.2017 r.

Link do orzeczenia: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7C2BE74D8F

 Opr. Arkadiusz J. Sputowski

Informacja Ministerstwa Finansów i Rozwoju o zmianach zasad udzielania ulg.

ID-10075506Informacja Ministerstwa Finansów i Rozwoju o zmianach zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym, wprowadzonych ustawą zmieniającą ustawę o finansach publicznych, która weszła w życie z dniem 28 kwietnia 2017 roku!!!

             W związku z bardzo ważną reformą zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym, wprowadzonych ustawą z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych – Dz. U. z 28 marca 2017 r., poz. 659, która weszła w życie z dniem 28 kwietnia 2017 roku, Ministerstwo Finansów – jak czytamy na jego stronie internetowej – aby uniknąć wątpliwości dotyczących stosowania dotychczasowych przepisów ustawy o finansach publicznych, przygotowało bardzo ważny z punktu widzenia gminnych organów podatkowych komentarz nt. nowych zasad udzielania przedmiotowych ulg.

Link do strony: http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=e766f737-d14d-448c-b57a-1751cd169e42&groupId=764034

Sebastian Wlazły

UWAGA! Oświadczenie dotyczące formy prawnej rolnika, jego kategorii oraz klasy PKD – dotyczy pomocy publicznej w rolnictwie!!!

ID-100263660UWAGA! Oświadczenie dotyczące formy prawnej rolnika, jego kategorii oraz klasy PKD – dotyczy pomocy publicznej w rolnictwie!!!

Do wszystkich uczestników szkolenia zatytułowanego „Pomoc Publiczna w rolnictwie 2017”, proszę pobrać podsumowanie szkolenia z miasta Szczecin (kod jest ten sam). W nim znajduje się do pobrania „Oświadczenie składane pod odpowiedzialnością karno-skarbową dotyczące formy prawnej rolnika, jego kategorii oraz klasy PKD”. Przedmiotowe oświadczenie powinno być zbierane przez gminne organy podatkowe jako załącznik do wniosku o: umorzenie zaległości podatkowych, odroczenie, rozłożenie na raty należności / zaległości podatkowych, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, ulgę inwestycyjną, ulgę z tytułu nabycia gruntów rolnych na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego, aby prawidłowo przesłać sprawozdanie za pomocą aplikacji SRPP z niezbędnymi danymi dotyczącymi beneficjentów.

Sebastian Wlazły

Nowelizacja KPA podpisana !!!

Nowelizacja KPA podpisana !!!

W dniu 27 kwietnia 2017 roku Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.

Uchwalona ustawa ma na celu wprowadzenie zmian w przepisach ustawy  z dnia       14 czerwca 1960 r.  –  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23        z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) zmierzających do usprawnienia procedur administracyjnych i sądowoadministracyjnych, co ma umożliwić przyspieszenie postępowań administracyjnych i sądowych przed sądami administracyjnymi oraz stworzyć warunki do usprawnienia relacji pomiędzy obywatelami, a organami administracji. Zmiany powyższe mają podnieść efektywność działania administracji i sądów administracyjnych oraz ograniczyć uciążliwości administracyjne dla obywateli.

Czytaj dalej

Gospodarka komunalna – tekst jednolity

                                 

Gospodarka komunalna – tekst jednolity

W dniu 25 kwietnia 2017 roku w Dzienniku Ustaw pod poz. 827 opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce komunalnej.

 

Link do aktu prawnego: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/827/1

Opr.

Arkadiusz J. Sputowski

Ustawa o NIP – tekst jednolity

Ustawa o NIP – tekst jednolity

W dniu 28 kwietnia 2017 roku w Dzienniku Ustaw pod poz. 869 opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Link do aktu prawnego: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/869/1

Opr.

Arkadiusz J. Sputowski