Zastaw skarbowy w 2018 r.

Zastaw skarbowy w 2018 r.

W Monitorze Polskim z dnia 11 sierpnia 2017 r. pod poz. 809 opublikowano Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa.

W 2018 roku wartość rzeczy ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych dla celów ustanowienia zastawu skarbowego będzie wynosi kwotę 12.600 zł. => wzrost w stosunku do 2017 roku o 200 zł. Wartość ta w 2017 roku wynosi 12.400 zł.

Link do aktu prawnego: http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2017/809.

Opr. Arkadiusz J. Sputowski

Czytaj dalej

Domek letniskowy a podatek od nieruchomości

Domek letniskowy a podatek od nieruchomości

Przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie wymienia kategorii domu letniskowego. W całym ust. 1 różnicuje się stawki podatku od poszczególnych konkretnych kategorii budynków i od pozostałych budynków. W świetle art. 5 ust. 1 ustawy budynek może być zaliczony do kategorii budynków mieszkalnych, jeżeli jego parametry techniczne umożliwiają zamieszkanie w nim przez cały rok. A zatem, podczas ustalania wysokości zobowiązania podatkowego istotne stają się parametry techniczne budynku oraz to, jakie potrzeby podatnika zaspakaja ten obiekt.

Z uzasadnienia:

Czytaj dalej

Zwolnienia podatkowe w: podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od nieruchomości i w opłacie skarbowej.

Zwolnienia podatkowe w: podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od nieruchomości i w opłacie skarbowej.

 

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 sierpnia 2017 roku pod poz. 1529 opublikowano ustawę z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Ustawa ta wprowadza nowe – dodatkowe zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych. I tak:

  • w art. 112 tejże ustawy wprowadzono zmianę do ustawy o podatku rolnym o treści –„ W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1282) w art. 12 w ust. 2 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „7) Krajowy Zasób Nieruchomości, w zakresie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529)”.

Czytaj dalej

Rozporządzenia dotyczące gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 roku.

Rozporządzenia dotyczące gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 roku.

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych.

Dnia 18 sierpnia 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych – Dz. U. z 17 sierpnia 2017 r., poz. 1547.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1547/1

Czytaj dalej

Wysokość kary porządkowej w postępowaniu podatkowym.

Wysokość kary porządkowej w postępowaniu podatkowym.

 

Strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego:

 

  1. nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że byli do tego zobowiązani, lub
  2. bezzasadnie odmówili lub nie dokonali w terminie wyznaczonym w wezwaniu złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin, przedłożenia tłumaczenia dokumentacji obcojęzycznej lub udziału w innej czynności, lub …
    Czytaj dalej

Minimalna wartość rzeczy ruchomych oraz zbywalnych praw majątkowych, na których można ustanowić zastaw skarbowy.

ID-10075506Minimalna wartość rzeczy ruchomych oraz zbywalnych praw majątkowych, na których można ustanowić zastaw skarbowy.

Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 201 ze zm.), a także z tytułu zaległości podatkowych stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości przysługuje zastaw skarbowy na wszystkich będących własnością podatnika oraz stanowiących współwłasność łączną podatnika i jego małżonka rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, jeżeli wartość poszczególnych rzeczy lub praw wynosi w dniu ustanowienia zastawu co najmniej 12 600 zł. Zastawem skarbowym nie mogą być obciążone rzeczy lub prawa majątkowe niepodlegające egzekucji oraz mogące być przedmiotem hipoteki.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa.

Dnia 11 sierpnia 2017 roku weszło w życie obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa – M. P. z 11 sierpnia 2017 r., poz. 809.

Opracował: Sebastian Wlazły

Link do obwieszczenia:

http://monitorpolski.gov.pl/mp/2017/809

Opublikowano maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2018 rok!

ID-10075506Opublikowano maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2018 rok!

Minister Rozwoju i Finansów dnia 9 sierpnia 2017 roku ogłosił, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” pod poz. 800, górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych – powiększone o 1,9% z uwagi na inflację – na kolejny rok podatkowy. Górne granice stawek kwotowych określone w art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1 i art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 716 ze zm.), obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (in plus lub in minus). Oznacza to zwiększenie wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych w tych gminach, które stosowały maksymalne stawki.

Sebastian Wlazły

Link do obwieszczenia:

http://monitorpolski.gov.pl/mp/2017/800/1

Rozporządzenie w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych – tekst jednolity !!!

ID-10075506Rozporządzenie w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych – tekst jednolity !!!

Dnia 3 sierpnia 2017 roku weszło w życie obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych – Dz. U. z 3 sierpnia 2017 r., poz. 1483.

Link do obwieszczenia:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1483/1

Sebastian Wlazły

Wprowadzono nowe zwolnienie z podatku od nieruchomości dla żłobków i klubów dziecięcych oraz prowadzących je podmiotów!!!

Wprowadzono nowe zwolnienie z podatku od nieruchomości dla żłobków i klubów dziecięcych oraz prowadzących je podmiotów!!!

Dnia 24 lipca 2017 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Przedmiotowa ustawa w art. 1 wskazuje, że w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.) w art. 7 w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a, z którego wynika, że od podatku od nieruchomości zwalnia sie również „żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty, w zakresie nieruchomości zajętych na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego”. Czytaj dalej

Uwaga – maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2018 rok ulegną podwyższeniu o 1,9% z uwagi na inflację!

ID-100262499Uwaga – maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2018 rok ulegną podwyższeniu o 1,9% z uwagi na inflację!

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 11 lipca 2017 roku ogłosił na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 716 ze zm.), że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. w stosunku do I półrocza 2016 r. wyniósł 101,9 – co oznacza, że nastąpił wzrost cen o 1,9%. Górne granice stawek kwotowych określone w art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1 i art. 19 pkt 1 przywołanej ustawy, obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (in plus lub in minus). W związku z powyższym minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, górne granice stawek kwotowych – powiększone o 1,9% – na kolejny rok podatkowy z uwzględnieniem zasady określonej powyżej, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy. Oznacza to zwiększenie wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych w tych gminach, które stosowały maksymalne stawki.

Sebastian Wlazły

Link do strony GUSu: http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-wskaznika-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-pierwszym-polroczu-2017-r-,16,5.html

 Link do Monitora Polskiego: http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2017/697

Wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

images3Wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Dnia 11 lipca 2017 roku w Monitorze Polskim pod poz. 686 opublikowano Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

W okresie od 1 lipca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wysokość odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych wynosi 9.50% w stosunku rocznym.

Link do aktu prawnego: http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2017/686

Sporządził: Arkadiusz Sputowski

Elektroniczna deklaracja na podatek od środków transportowych – tekst jednolity

ID-10075506Elektroniczna deklaracja na podatek od środków transportowych – tekst jednolity

W dniu 10 lipca 2017 roku w Dzienniku Ustaw pod poz. 1353 opublikowano Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Link do aktu prawnego: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1353/1

Opr. Arkadiusz Sputowski

Problematyka opłaty targowej – bar na kółkach bez opłaty targowej


Foodtruck1Problematyka opłaty targowej – bar na kółkach bez opłaty targowej

W wyroku sygn. akt I SA/Gl 202/17 z dnia 21 czerwca 2017 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach 21 czerwca 2017 r. wskazał, że podmioty świadczące wyłącznie usługi gastronomiczne nie podlegają opłacie targowej. Jedynie sprzedaż towaru (rzeczy) rodzi po stronie podmiotów dokonujących tego rodzaju czynności obowiązek uiszczenia opłaty targowej…

Czytaj dalej

Tekst jednolity ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

ID-10075506Tekst jednolity ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Dnia 3 lipca 2017 r. weszło w życie Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia  17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311).

Link do aktu prawnego: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1311

Opr. Arkadiusz J. Sputowski