Znamy wysokość podatku leśnego na 2018 rok!

drewnoZnamy wysokość podatku leśnego na 2018 rok!

Komunikat Prezesa GUS-u w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1821) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r., wyniosła 197,06 zł za 1 m3.

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres, o którym mowa powyżej.

Zatem podatek leśny od 1 ha na rok podatkowy 2018 wynosił będzie 197,06 x 0,220 = 43,3532 zł.

Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, o której mowa powyżej, ulega obniżeniu o 50%.

Rady gmin mogą obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.

Sebastian Wlazły

Link do komunikatu:

http://monitorpolski.gov.pl/mp/2017/963/1

 

Znamy wysokość podatku rolnego na 2018 rok!

grunty

Znamy wysokość podatku rolnego na 2018 rok!

Komunikat Prezesa GUS-u w sprawie średniej ceny skupu żyta.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1892) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 wynosi 52,49 zł za 1 dt. Zatem podatek rolny na rok podatkowy 2018 wynosił będzie:

  • 1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 2,5 q żyta, czyli 52,49 zł x 2,5 = 131,23 zł,
  • 2. od 1 ha gruntów pozostałych – równowartość pieniężną 5 q żyta, czyli 52,49 zł x 5 = 262,45 zł.

Oczywiście rady gmin są uprawnione do obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

Sebastian Wlazły

Link do obwieszczenia: http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-sredniej-ceny-skupu-zyta-za-okres-11-kwartalow-bedacej-podstawa-do-ustalenia-podatku-rolnego-na-rok-podatkowy-2018,270,4.html#

 

Rejestr Zastawów Skarbowych – organ prowadzący Rejestr

ID-10075506Rejestr Zastawów Skarbowych – organ prowadzący Rejestr

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia organu do prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1919 ) – począwszy od dnia 17 października 2017 roku organem prowadzącym Rejestr Zastawów Skarbowych jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Link do aktu prawnego: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1919.

Opr. Arkadiusz J. Sputowski

 

Podatek od środków transportowych w 2018 roku.


sennik-autobus
Podatek od środków transportowych w 2018 roku.

Dnia 16 października 2017 roku opublikowano w Monitorze Polskim pod poz. 941 obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 roku w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 roku.

Na podstawie art. 12b ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1785) ogłasza się stawki na rok 2018, określone w załącznikach nr 1–3 do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki podatku od środków transportowych określają załączniki nr 1–3 do obwieszczenia. Wysokość przedmiotowych stawek nie uległa zmianie w stosunku do roku bieżącego.

Redakcja

Link do obwieszczenia:

http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2017/941

 

 

Nowe zasady rachunkowości oraz plany kont dla jednostek sektora finansów publicznych

ID-10075506Nowe zasady rachunkowości oraz plany kont dla jednostek sektora finansów publicznych

W dniu 13 października 2017 roku w Dzienniku Ustaw pod poz. 1911 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Link do aktu prawnego: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1911.

Opr. Arkadiusz J. Sputowski

 

Nowe rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości oraz planu kont dla jst !

ID-10075506Nowe rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości oraz planu kont dla jst !

Dnia 1 stycznia 2018 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – Dz. U. z 13 października 2017 r., poz. 1911.

Link do rozporządzenia:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1911

Sebastian Wlazły

 

Podatek od nieruchomości od myjni samochodowych

Podatek od nieruchomości od myjni samochodowych

W wyroku z dnia 27 lipca 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny odniósł się do kwestii opodatkowania myjni samochodowej, stwierdzając, że: „Z art. 1a ust. 1 pkt 2  ustawy o podatkach o opłatach lokalnych wynika wprost, że związek techniczno-użytkowy jest zagadnieniem prawnym. Ten ostatni przepis wprost wskazuje, że budowla ma stanowić całość techniczno-użytkową. To oznacza, że tę przesłankę prawną należy oceniać jako przesłankę prawną.

Czytaj dalej

Dopuszczalność różnicowania stawek opłaty targowej

ID-10075506Dopuszczalność różnicowania stawek opłaty targowej

Naczelny Sąd Administracyjny w kolejnym wyroku utrwalił stanowisko, że rada gminy, działając w ramach swoich kompetencji określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych może różnicować stawki opłaty targowej na targowiska w danej miejscowości.

Ustawodawca przekazał radzie gminy szerokie kompetencje upoważniając ją do określenia w drodze uchwały zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat określonych w ustawie, czyniąc wyłącznie zastrzeżenie, że stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty maksymalnej określonej ustawą.

Wyrok z dnia 27 lipca 2017 roku sygnII FSK 1235/17.

Link do orzeczenia: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/90E75B0C4F.

Arkadiusz J. Sputowski

 

Ustawa o podatku rolnym – nowy tekst jednolity!

ID-10075506Ustawa o podatku rolnym – nowy tekst jednolity!

Opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym !

Dnia 10 października 2017 roku weszło w życie obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym – Dz. U. z 10 października 2017 r., poz. 1892.

Link do ustawy:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1892/1

Redakcja

Silos na cukier jest budowlą

Silos na cukier jest budowlą

Na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości ocena obiektu budowlanego pod kątem jego kwalifikacji do wskazanego w ustawie przedmiotu opodatkowania, powinna uwzględniać jego elementy funkcjonalne, w tym jego przeznaczenie, wyposażenie oraz sposób i możliwość wykorzystania tego obiektu jako całości.

Czytaj dalej

Procedury przeprowadzania kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych.

ID-100267144Procedury przeprowadzania kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych.

 

Podczas kontroli podatkowej podatku od nieruchomości sprawdzane jest przede wszystkim czy podatnik wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Kontroli podlega rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania. Sprawdzana jest również zgodność ze stanem faktycznym deklaracji i informacji składanych przez podatników. Celem kontroli jest m.in. wyrównanie szans i warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy. Kontrola podatkowa skutkuje również znacznym zwiększeniem dochodu gminy. Szkolenie będzie przeprowadzone na podstawie doświadczenia oraz skutków działalności komórek kontroli podatkowej w jednostkach gminnych.

Na szkolenia pt. Procedury przeprowadzania kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych

Zapraszamy na szkolenia do miast: 24 października – Katowice, 22 listopada – Warszawa, 23 listopada – Kielce, 27 listopada – Poznań, 28 listopada – Wrocław, 29 listopada – Opole, 30 listopada – Kraków

GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM. PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI I LOKATORÓW SPRAWY ZWIĄZANE Z EKSMISJĄ

ID-100267144GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM. PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI I LOKATORÓW. SPRAWY ZWIĄZANE Z EKSMISJĄ

 

Celem szkolenia jest omówienie:

  • przepisów prawa w zakresie spraw mieszkaniowych jak również przepisów wykonawczych w tym. m in.  związanych z prawem miejscowym.
  • problemów, z którymi muszą sobie radzić gminy lub inne podmioty prowadzące gospodarkę mieszkaniową oraz rozwiązań prawnych w tym zakresie.
  • procedury związanej z zapewnieniem lokali na czas nie określony, lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych jak również wskazania noclegowni przez gminę.

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają rzetelne odpowiedzi na wszystkie skomplikowane sprawy w zakresie problematyki związanej z zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi – wykładowca jako legislator przepisów prawa mieszkaniowego współpracował również przy ich nowelizacji

Na szkolenia pt. GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM. PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI I LOKATORÓW. SPRAWY ZWIĄZANE Z EKSMISJĄ

Zapraszamy na szkolenia do miast: 10 listopada – Opole, 16 listopada – Kielce, 24 listopada – Kraków

Prawo pracy dla pracowników samorządowych

ID-100267144Prawo pracy dla pracowników samorządowych

 

Podczas szkolenia uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z interpretacją najnowszych przepisów, dokonywaną przez inspektorów pracy podczas kontroli oraz najnowszym orzecznictwem sądów pracy między innymi w zakresie:

  • Zasad ochrony wypowiadania umowy o pracę, po wprowadzeniu nowego wieku emerytalnego od 01.10.2017 r., w szczególności omówienia przepisów przejściowych.
  • Zasad ustalania minimalnej stawki wynagrodzenia za pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług.
  • Najnowszych stanowisk GIODO w zakresie ochrony danych osobowych pracowników.
  • Zasad rozliczania czasu pracy dla pracowników samorządowych przypadających w sobotę, niedzieli i święta w świetle najnowszych stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy
  • Praktycznego stosowania nowych przepisów, dotyczących  zawierania umów terminowych, kiedy zawarta umowa terminowa nie jest zaliczana do limitów wynikających z Kodeksu pracy ( maksymalnie 33 miesięcy lub trzech umów na czas określony). Omówione zostaną stanowiska Głównego Inspektoratu Pracy dotyczące dopuszczalnych klauzul, które powodują, że umowa terminowa nie jest zaliczana do wskazanych wyżej limitów.

Podczas szkolenia zostaną omówione założenia do projektu nowego kodeksu pracy, który zgodnie z założeniami będzie obowiązywał od września 2018r.

Szkolenie obejmować będzie przegląd aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego a także stanowisk i opinii Głównego Inspektoratu Pracy oraz Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Na szkolenia pt. Prawo pracy dla pracowników samorządowych. Zmiany w prawie pracy w 2017r. i projektowane na rok 2018

Zapraszamy na szkolenia do miast: 9 listopada – Wrocław, 24 listopada – Kraków