Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości.

ID-10075506Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości.

Dnia 9 stycznia 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną – Dz. U. z 8 stycznia 2018 r., poz. 45.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/45/1

Sebastian Wlazły

 

Interpretacja ogólna Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ustalania przelicznika powierzchni użytków rolnych klasy VIz.

ID-10075506Interpretacja ogólna Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ustalania przelicznika powierzchni użytków rolnych klasy VIz.

Dnia 5 stycznia 2018 roku opublikowano w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów pod poz. nr 2 interpretację ogólną Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie ustalania przelicznika powierzchni użytków rolnych klasy VIz.

W uzasadnieniu interpretacji ogólnej czytamy, co następuje: „(…) użytki rolne klasy VIz wchodzące w skład gospodarstw rolnych przelicza się na hektary przeliczeniowe według takich samych przeliczników, w danym okręgu podatkowym, jakie zostały określone w art. 4 ust. 5 u.p.r. dla użytków rolnych klasy VI”.

Sebastian Wlazły

Link do obwieszczenia:

http://www.mf.gov.pl/documents/764034/6249934/Dz.+Urz.+Min+Roz.+i+Fin.+z+dnia+5+stycznia+2018+r.+-+poz.+2

 

Nowa interpretacja ogólna w sprawie podatku rolnego

ID-10075506Nowa interpretacja ogólna w sprawie podatku rolnego

Ministerstwo Finansów opublikowało nową interpretację ogólną, która dotyczy ustalania przelicznika powierzchni użytków rolnych klasy VIz. Jak wskazano, w odniesieniu do takich użytków powinno się stosować przeliczniki właściwe dla użytków rolnych klasy VI. Dotychczasowe wątpliwości interpretacyjne dotyczyły stosowania wybranych przepisów ustawy o podatku rolnym.

Czytaj dalej

Niewykończony budynek a podatek od nieruchomości

ID-10075506Niewykończony budynek a podatek od nieruchomości

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie orzekł, co następuje: „Rozpoczęcie użytkowania budynku jeszcze niewykończonego ostatecznie powoduje konieczność zapłacenia podatku, od początku następnego roku, ustalanego od całego budynku. Obowiązek ten dotyczy również części, która nie została wykończona czy przekazana do użytkowania. Oczywiste, w przypadku rozpoczęcia użytkowania części budynku albo budowli możliwe jest opodatkowanie całości tylko w sytuacji, gdy istnieje reszta przedmiotu opodatkowania. Nie ma znaczenia, z uwagi na obowiązek płacenia podatku, okoliczność, że w budynku trwają jeszcze wykończeniowe prace budowlane, że budynek nie został w całości oddany do użytkowania.”

Czytaj dalej

Nowe zasady pomocy publicznej

ID-10075506Nowe zasady pomocy publicznej

 

W Dzienniku Ustaw z dnia 8 stycznia 2018 roku pod. poz. 45 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną.

Rozporządzenie obowiązuje począwszy od dnia 9 stycznia 2018 roku.

Link do aktu prawnego: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/45/1

opr. Arkadiusz Sputowski

 

Opłata miejscowa i uzdrowiskowa

ID-10075506Opłata miejscowa i uzdrowiskowa

Gmina, na obszarze której znajduje się uzdrowisko lub obszar ochrony uzdrowiskowej, jest obowiązana do sporządzenia i przedstawienia, nie rzadziej niż raz na 10 lat, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia operatu uzdrowiskowego, celem potwierdzenia spełniania przez jej obszar albo jego część wymagań określonych w ustawie.

Czytaj dalej

Odwołanie od decyzji podatkowej wniesione faksem

ID-10075506Odwołanie od decyzji podatkowej wniesione faksem

Z uzasadnienia:

Nie można z uwagi na pisemną formę odwołania wniesionego faksem uznać, że nie jest ono w ogóle podaniem bo tej formy (sposobu) wniesienia nie dopuszcza art. 168 § 1 Ordynacji podatkowej. Jest to odwołanie, ale z brakiem formalnym. Oznacza to, że użyte w art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej  określenie „podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa” należy rozumieć szeroko, a więc obejmujące także sposób wniesienia podania nieprzewidziany w art. 168 § 1 Ordynacji.

Czytaj dalej

Zmiany do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz w Ordynacji podatkowej

ID-10075506Zmiany do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz w Ordynacji podatkowej

 W Dzienniku Ustaw z dnia 29 grudnia 2017 roku pod poz. 2491 opublikowano ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.

Ustawa ta w art. 2 zmienia ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zaś w art. 4 zmienia ustawę – ordynacja podatkowa, poprzez dodanie nowego działu IIIB „Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych”.

Zmiany z art. 2 i 4 wchodzą w życie po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 27 kwietnia 2018 roku.

Link do aktu prawnego: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/2491.

Opr. Arkadiusz J. Sputowski

Podatek od nieruchomości dla obiektów sportowych

ID-10075506Podatek od nieruchomości dla obiektów sportowych

Zwolnienia z podatku od nieruchomości nie stosuje się do stowarzyszeń, których grunty lub budynki częściowo są przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej, a częściowo na prowadzenie działalności statutowej w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Czytaj dalej

Opublikowano długo oczekiwane przez jednostki samorządu terytorialnego rozporządzenie w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego !!!

ID-10075506Opublikowano długo oczekiwane przez jednostki samorządu terytorialnego rozporządzenie w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 

 

Dnia 12 stycznia 2018 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – Dz. U. z 28 grudnia 2017 r., poz. 2455.

Link do obwieszczenia:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2455/1

Sebastian Wlazły

Obligatoryjny wpis zaległości do Krajowego Rejestru Sądowego

ID-10075506Obligatoryjny wpis zaległości do Krajowego Rejestru Sądowego

Jeżeli egzekucja prowadzona wobec podmiotu wpisanego w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczy należności podatkowych i celnych, a nie zostały one uregulowane w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji, organ egzekucyjny ma obowiązek złożyć wniosek o wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego daty wszczęcia egzekucji tych należności, wysokości pozostałych do wyegzekwowania kwot oraz daty i sposobu zakończenia egzekucji.

Stanowisko Nr DPP9.054.9.2017 z dnia 4 sierpnia 2017 roku.

Link do stanowiska Ministra Finansów : http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47F0/%24FILE/i14124-o1.pdf

Opr. Arkadiusz J. Sputowski