„SKUTECZNE METODY ZABEZPIECZANIA I EGZEKUCJI WIERZYTELNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH. NARZĘDZIA POPRAWY ŚCIĄGALNOŚCI PODATKÓW” cz. II

ID-10075506 „SKUTECZNE METODY ZABEZPIECZANIA I EGZEKUCJI WIERZYTELNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH. NARZĘDZIA POPRAWY ŚCIĄGALNOŚCI PODATKÓW”  cz. II

Samorządy gminne, w większości, nie stworzyły dotychczas i nie wdrożyły spójnej polityki czy koncepcji zarządzania realizacją wierzytelności podatkowych. Na tym polu jest wiele do zrobienia, poczynając od odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i kadrowych. Uczestnictwo w szkoleniu pomoże Państwu na te trudne i złożone zagadnienia spojrzeć bardziej kompleksowo i metodycznie.

Zapraszamy na szkolenia „ZABEZPIECZENIE I EGZEKUCJA” Warszawa 20.06.2018, Kraków 21.06.2018, Katowice 22.06.2018,Poznań 26.06.2018

Czytaj dalej

Obowiązki kontrolne w systemie gospodarowania oraz kontrola podatkowa w gminie.

ID-10075506Obowiązki kontrolne w systemie gospodarowania oraz kontrola podatkowa w gminie.

(Dodatkowy materiał)

Uprzejmie informujemy, że każdy uczestnik szkolenia prowadzonego przez Pana Arkadiusza Sputowskiego w zakresie:

  1. Obowiązki kontrolne w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach i związkach międzygminnych – rodzaje kontroli oraz metodyka ich wykonywania, oraz
  2. Kontrola podatkowa w gminie – rodzaje kontroli oraz metodyka ich wykonywania (zasady i sposób realizacji kontroli w zakresie: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty reklamowej; kontrola inkasentów podatkowych)

Zapraszamy na szkolenia „Kontrola podatkowa w gminie. Rodzaje kontroli oraz metodyka ich wykonywania© (zasady i sposób realizacji kontroli w zakresie: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty reklamowej; kontrola inkasentów podatkowych)”

GORZÓW WIELKOPOLSKI 21.06.2018, KOSZALIN 19.06.2018, SZCZECIN 20.06.2018, WROCŁAW 22.06.2018

***

Zapraszamy na szkolenia „Obowiązki kontrolne w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach i związkach międzygminnych – rodzaje kontroli oraz metodyka ich wykonywania©”

BIAŁYSTOK 13.06.2018, BYDGOSZCZ 18.06.2018, GDAŃSK 11.06.2018, LUBLIN 15.06.2018, OLSZTYN 12.06.2018, WARSZAWA 14.06.2018

Czytaj dalej

„SKUTECZNE METODY ZABEZPIECZANIA I EGZEKUCJI WIERZYTELNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH. NARZĘDZIA POPRAWY ŚCIĄGALNOŚCI PODATKÓW” cz. I

ID-10075506 „SKUTECZNE METODY ZABEZPIECZANIA I EGZEKUCJI WIERZYTELNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH. NARZĘDZIA POPRAWY ŚCIĄGALNOŚCI PODATKÓW”  cz. I

Samorządy gminne, w większości, nie stworzyły dotychczas i nie wdrożyły spójnej polityki czy koncepcji zarządzania realizacją wierzytelności podatkowych. Na tym polu jest wiele do zrobienia, poczynając od odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i kadrowych. Uczestnictwo w szkoleniu pomoże Państwu na te trudne i złożone zagadnienia spojrzeć bardziej kompleksowo i metodycznie.

Zapraszamy na szkolenia „ZABEZPIECZENIE I EGZEKUCJA” Warszawa 20.06.2018, Kraków 21.06.2018, Katowice 22.06.2018,Poznań 26.06.2018

Czytaj dalej

Tytuły wykonawcze

ID-10075506Tytuły wykonawcze

Dnia 8 maja 2018 roku weszło w życie obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej – Dz. U. z 8 maja 2018 r., poz. 850.

Link do obwieszczenia:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/850/1

Sebastian Wlazły

 

Opublikowano tekst jednolity ustawy – Ordynacja podatkowa !!!

ID-10075506Opublikowano tekst jednolity ustawy – Ordynacja podatkowa !!!

Dnia 27 kwietnia 2018 roku weszło w życie obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ordynacja podatkowa – Dz. U. z 27 kwietnia 2018 r., poz. 800. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że z dniem 30 kwietnia bieżącego roku weszły w życie zmiany do przedmiotowego tekstu jednolitego wynikające z ustaw składających się na tzw. „Konstytucję dla biznesu”. Powoduje to, że w podstawach prawnych decyzji, postanowień oraz wezwań, gminne organy podatkowe powinny wpisywać tekst jednolity Ordynacji podatkowej z 2018 roku, poz. 800 ze zmianami.

Link do obwieszczenia:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/800/1

Sebastian Wlazły

 

Opublikowano tekst jednolity rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP !!!

ID-10075506Opublikowano tekst jednolity rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP !!!

Dnia 11 kwietnia 2018 roku weszło w życie obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP – Dz. U. z 11 kwietnia 2018 r., poz. 712.

Link do ustawy:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/712/1

Sebastian Wlazły

 

Prawo przedsiębiorców – nowe zasady wykonywania kontroli

ID-10075506Prawo przedsiębiorców – nowe zasady wykonywania kontroli

W dniu 30 marca 2018 roku w  Dzienniku Ustaw pod poz. 646  opublikowano ustawę z dnia 6 marca 2018 roku  Prawo przedsiębiorców – gdzie w rozdziale 5 tej ustawy uregulowano kwestie kontroli przedsiębiorców .

 Link do aktu prawnego: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/646/1. 

Ustawa zacznie obowiązywać od dnia 29 kwietnia 20018 r.

Opr. Arkadiusz J. Sputowski

Rekomendacja nowej pozycji wydawniczej

Egzekucja Sputowski

 

 

 

 

 

 

 

Opr. Arkadiusz J. Sputowski

Zmiany 187 ustaw w związku z nowym prawem przedsiębiorców

ID-10075506Zmiany 187 ustaw w związku z nowym prawem przedsiębiorców

W dniu 30 marca 2018 roku w  Dzienniku Ustaw pod poz. 650  opublikowano ustawę z dnia 6 marca 2018 roku  Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Ustawa ta zmienia 187 aktów ustawowych  – zwracamy uwagę na kilka z nich:

  • 2 ustawy wprowadzającej – zmiana do Kodeksu postępowania administracyjnego – w kwestii dot. załatwienia spraw w formie ustnej oraz możliwości dokonywania oceny organów i pracowników przez strony.

Czytaj dalej

Dochód rozporządzalny w 2017 roku

ID-10075506Dochód rozporządzalny w 2017 roku

W dniu 29 marca 2018 roku w  Monitorze Polskim pod poz. 328  opublikowano Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2017 r.

Zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 6k ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, 2056, 2361 i 2422) – przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2017 r. wyniósł 1.598 zł.

Czytaj dalej

Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie zasad opodatkowania gruntów pod liniami energetycznymi

ID-10075506Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie zasad opodatkowania gruntów pod liniami energetycznymi

Użytki rolne, na których umiejscowione są słupy energetyczne będące własnością przedsiębiorstw zajmujących się przesyłem energii elektrycznej, obciążone służebnością przesyłu na rzecz tych przedsiębiorstw, zajęte są na prowadzenie działalności gospodarczej. W takim przypadku podatek ustala się według stawek przewidzianych dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności. Ponadto, ustanowienie służebności przesyłu nie wiąże się uzyskaniem podmiotowości podatkowej, a zatem przedsiębiorstwa zajmujące się przesyłem energii nie będą podatnikami podatku od nieruchomości – wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Czytaj dalej

Kontrola podatkowa w gminie

ID-10075506Kontrola podatkowa w gminie – rodzaje kontroli oraz metodyka ich wykonywania (zasady i sposób realizacji kontroli w zakresie: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty reklamowej; kontrola inkasentów podatkowych)

Obiektem kontroli podatkowej jest prawidłowość postępowania jednostek w zakresie podatków. Uciążliwości związane z kontrolą będą jednak mniejsze, jeśli kontrolowany i kontrolujący będą znali swoje prawa i obowiązki.

Zgodnie z art. 281 Ordynacji podatkowej – to organy podatkowej pierwszej instancji przeprowadzają kontrolę. Jest to zatem obowiązek a nie uprawnienie organów podatkowych JST.

Czytaj dalej

Opodatkowanie niektórych dochodów jednostek samorządu terytorialnego na gruncie VAT Część IV

ID-10075506Opodatkowanie niektórych dochodów jednostek samorządu terytorialnego na gruncie VAT Część IV

W 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał kilka istotnych dla jednostek samorządu terytorialnego wyroków dotyczących kwalifikacji – dla potrzeb VAT – niektórych dochodów uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne.

Wspomniane wyroki dotyczą dochodów uzyskiwanych:

  1. przez żłobki (wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie o sygn. I FSK 2196/15) – por. str. 2,
  2. przez przedszkola w związku z zapewnieniem opieki i wyżywienia (wyrok NSA z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie o sygn. I FSK 1317/15) – por. str. 8,
  3. przez szkoły w związku m.in. z prowadzeniem stołówek szkolnych (wyrok NSA z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie o sygn. I FSK 1271/15) – por. str. 20,
  4. w zakresie pomocy społecznej (wyrok NSA z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie o sygn. I FSK 1147/15 oraz z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie o sygn. I FSK 2073/15) – por. 31.

Czytaj dalej

Pełnomocnictwo ogólne oraz do podpisywania deklaracji – obwieszczenia Ministra Finansów

ID-10075506Pełnomocnictwo ogólne oraz do podpisywania deklaracji – obwieszczenia Ministra Finansów

Dnia 13 marca 2018 roku weszło w życie obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa – Dz. U. z 13 marca 2018 r., poz. 519.

Link do obwieszczenia:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/519/1

Natomiast dnia 16 marca 2018 roku weszło w życie obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw – Dz. U. z 16 marca 2018 r., poz. 562.

Link do obwieszczenia:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/562/1

Sebastian Wlazły