UWAGA !!! Nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie !!!

Opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy.

Dnia 20 stycznia 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy – Dz. U. z 19 stycznia 2017 r., poz. 120.

Rozporządzenie określa:

Czytaj dalej

Właściwość miejscowa organów podatkowych – tekst jednolity

Właściwość miejscowa organów podatkowych – tekst jednolity

W dniu 19 stycznia 2017 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 122 opublikowano Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych.

Link do aktu prawnego: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/122/1

Arkadiusz J. Sputowski

Egzekucja administracyjna bez upomnienia – tekst jednolity

Egzekucja administracyjna bez upomnienia – tekst jednolity

W dniu 20 stycznia 2017 roku w Dzienniku Ustaw pod poz. 131 opublikowano Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia

Link do aktu prawnego: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/131/1

Arkadiusz J. Sputowski

UWAGA !!! Nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie !!!

pole

Opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy.

Dnia 20 stycznia 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy – Dz. U. z 19 stycznia 2017 r., poz. 120.

Rozporządzenie określa:
1) zakres sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, zwanej dalej „pomocą”, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zwanej dalej „ustawą”;
2) zakres informacji o nieudzieleniu pomocy, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy;
3) okresy sprawozdawcze;
4) terminy składania sprawozdań oraz informacji, o których mowa w art. 32a ust. 1 ustawy;
5) wzory formularzy sprawozdań oraz informacji, o których mowa w art. 32a ust. 1 ustawy.

Czytaj dalej

Zmiany w Prawie budowlanym

Zmiany w Prawie budowlanym

W poprzednim wpisie pisałem o dużych zmianach w przepisach o ochronie drzew i krzewów. To nie jedyne zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia 2017 r. Ważnej nowelizacji doczekało się też Prawo budowlane. Jest to efekt wprowadzenia ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Zmianie uległ przepis art. 36a Prawa budowlanego, który dotyczy zmiany pozwolenia na budowę. W treści tego przepisu zostały dodany ustęp 5a, który ma stanowić odpowiedź na potrzeby praktyki:

Czytaj dalej

Opodatkowanie nieruchomości wspólnych – decyzja dla każdego podatnika

Opodatkowanie nieruchomości wspólnych – decyzja dla każdego podatnika

Teza wyroku: Z zasady o solidarnym obowiązku podatkowym, wyrażonej w przepisie art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wynika że każdemu z podatników podatku od nieruchomości, powinna zostać doręczona identyczna decyzja podatkowa określająca (ustalająca) całą wysokość zobowiązania podatkowego od danej całej nieruchomości.

Czytaj dalej

Tekst jednolity rozporządzenia w sprawie informacji podatkowych

Tekst jednolity rozporządzenia w sprawie informacji podatkowych

W Dzienniku Ustaw z dnia 12 stycznia 2017 roku pod poz. 68 opublikowano Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych.

W przedmiotowym rozporządzeniu w § 5 określono, że „organy rejestrujące pojazdy są obowiązane, bez wezwania przez organ podatkowy właściwy w sprawach podatku od środków transportowych, do nieodpłatnego sporządzania i przekazywania comiesięcznych informacji o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych, do organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby nabywcy pojazdu, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zarejestrowano lub wyrejestrowano pojazd.

Natomiast w § 6 rozporządzenia stwierdzono, że „ organy administracji architektoniczno-budowlanej są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego właściwego w sprawach podatku od nieruchomości, do nieodpłatnego przekazywania informacji, w formie kopii wydanych przez te organy decyzji o:

1) pozwoleniu na budowę;

2) pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Link do aktu prawnego: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/68/1

Arkadiusz J. Sputowski

Standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych

Standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych

Począwszy od dnia 1 stycznia 2017 roku obowiązują Standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych.

Wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie standardów do zasad praktyki zawodowej audytu wewnętrznego oraz ujednolicenie części pojęć opisanych w słowniku. Ponadto dodano nowy standardy: 1112 – Role zarządzającego audytem wewnętrznym wykraczające poza audyt wewnętrzny oraz dodatkową interpretację 1130.A3 do standardu 1130 – Naruszenie niezależności lub obiektywizmu.

Podstawa prawna: Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dziennik Urzędowy Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 16 grudnia 2016 r. poz. 28).

Link do Standardów: http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5805392/Dz.+Urz.+Min.+Roz.+i+Fin.+z+dnia+16+grudnia+2016+r.+-+poz.+28+-

Arkadiusz J. Sputowski

Obowiązki kontrolne w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Obowiązki kontrolne w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach i związkach międzygminnych – rodzaje kontroli oraz metodyka ich wykonywania

Kontrola – jest to czynność polegająca na sprawdzeniu działania stanu faktycznego i porównaniu ze stanem wymaganym (wyznaczonym) w normach prawnych, technicznych, ekonomicznych, regulaminach i instrukcjach sposobu postępowania (procedurach kontroli) oraz sformułowaniu wniosków i zaleceń pokontrolnych mających na celu zlikwidowanie nieprawidłowości, a także usprawnienie prac kontrolowanej jednostki.

Na podstawie art. 9u ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  – wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy, stosując do tej kontroli wprost przepisy ustawy – Prawo ochrony środowiska. Ustawodawca zatem nałożył obowiązek sprawowania kontroli przestrzegania i stosowania ustawy; wskazał też organy właściwe w tym zakresie, tj. wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast.

Czytaj dalej

Udzielanie dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostkom oświatowym

Udzielanie dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostkom oświatowym, dla których organem prowadzącym są podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego – od 1 stycznia 2017r.

Ustawa o systemie oświaty – w brzmieniu obowiązującym do końca 2016r. – zawierała niedostateczne i nieprecyzyjne regulacje zasad dotowania przez jednostki samorządu terytorialnego szkół i placówek publicznych, prowadzonych przez podmioty inne niż jst oraz szkół i placówek niepublicznych. W ustawie brak było podstawowych definicji co powodowało problemy związane z interpretacją – i w konsekwencji – niejednolity sposób obliczania wydatków przewidzianych na ucznia czy wysokości subwencji na ucznia, co z kolei powodowało znaczące rozbieżności w ustalaniu kwoty dotacji.

Czytaj dalej

Zmiany w zaświadczeniach o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie!!!

Zmiany w zaświadczeniach o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie!!!

Opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 

Dnia 20 stycznia 2017 roku wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – Dz. U. z 5 stycznia 2017 r., poz. 31.

Link do rozporządzenia:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/31/1

Sebastian Wlazły

Nowe zasady obliczania odsetek za zwłokę

imagesNowe zasady obliczania odsetek za zwłokę

Od 1 stycznia 2017 r. zmieniły się przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące naliczania odsetek za zwłokę w przypadku uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz stwierdzenia nieważności decyzji.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 54 § 3 Ordynacji podatkowej, przepisy dotyczące okresów za które nie nalicza się odsetek za zwłokę w przypadku:

  • przekazania sprawy do organu odwoławczego,
  • załatwiania sprawy w postępowaniu odwoławczym i
  • wszczęcia postępowania podatkowego,

Czytaj dalej

Zmiany w ochronie drzew i krzewów

Zmiany w ochronie drzew i krzewów

Koniec 2016 r. przyniósł znaczącą zmianę w kwestii zasad wycinki drzew i krzewów. 16 grudnia 2016 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (dostępną tutaj), która łagodzi ochronę drzew i krzewów. Szczegółowe rozwiązania będę omawiać w dalszych wpisach, a dziś chciałbym zwrócić uwagę na dwie – w mojej ocenie najważniejsze – zmiany.

Czytaj dalej

Nowa wysokość wykorzystanego krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie !!!

Nowa wysokość wykorzystanego krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie !!!

Opublikowano obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie !

Dnia 28 grudnia 2016 roku weszło w życie obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – M.P. z 28 grudnia 2016 r., poz. 1246.

Link do rozporządzenia:

http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2016/1246/1

 

Sebastian Wlazły