Zmiana rozporządzenia dotyczącego portalu podatkowego !!!

Zmiana rozporządzenia dotyczącego portalu podatkowego !!! 

Opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego.

Dnia 1 czerwca 2017 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego – Dz. U. z 20 kwietnia 2017 r., poz. 808. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż paragraf 1 pkt 2, 3 i 6 przedmiotowego aktu prawnego wszedł w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. z dniem 21 kwietnia 2017 roku.

Sebastian Wlazły

 Link do obwieszczenia:

Jednolity tekst rozporządzenia o szczególnych zasadach rachunkowości

Jednolity tekst rozporządzenia o szczególnych zasadach rachunkowości

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 kwietnia 2017 roku pod poz. 760 opublikowano jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Link do aktu prawnego: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/760/1

Opr. Arkadiusz Sputowski

Wiaty przystankowe z kasetonami reklamowymi i nośniki reklamowe to budowle

Wiaty przystankowe z kasetonami reklamowymi i nośniki reklamowe to budowle

Wiaty przystankowe z kasetonami reklamowymi i nośniki reklamowe to budowle, które powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. II FSK 2968/14.

Analizowany wyrok potwierdza dotychczasowe stanowisko orzecznictwa w zakresie opodatkowania urządzeń reklamowych trwale związanych z gruntem. Warto zauważyć, że od września 2015 r. obowiązują przepisy, na podstawie których urządzenia i tablice reklamowe mogą podlegać opłacie reklamowej. Wystąpić to może wyłącznie w gminach, które mają podjęte uchwały w zakresie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. W takiej sytuacji kwota zapłaconego podatku od nieruchomości od tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, zaliczana jest na poczet opłaty reklamowej od tej tablicy lub urządzenia.

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7FA4233FB7

Opr. Arkadiusz Sputowski

Nowelizacja KPA uchwalona !!!!!!

Nowelizacja KPA uchwalona !!!!!!!!!

W dniu 7 kwietnia 2017 roku Sejm przyjął zaproponowane przez Senat poprawki do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Tak więc nowelizacja ustawy KPA stała się faktem. Ustawa obecnie trafi do Prezydenta RP oraz publikacji w Dzienniku Ustaw.

Zmiany wejdą w życie z dniem 1 czerwca 2017 roku.

Opr. Arkadiusz J. Sputowski

 

Zmiana ustawy o finansach publicznych

Zmiana ustawy o finansach publicznych

W dniu 28 marca 2017 roku w Dzienniku Ustaw pod poz. 659 opublikowano ustawę z dnia 10 lutego 2017 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych.

Ustawa wchodzi w życie w dniu 27 kwietnia 2017 r.

Link do aktu prawnego: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/659

Cel nowelizacji:  Celem ustawy jest wyeliminowanie wątpliwości powstałych na skutek stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie umarzania w całości albo w części, a także odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających organom administracji rządowej, państwowym jednostkom budżetowym i państwowym funduszom celowym oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.

Opr. Arkadiusz J. Sputowski

 

Nowa wysokość dochodu rozporządzalnego


Nowa wysokość dochodu rozporządzalnego

W dniu 27 marca 2017 roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydał Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2016 roku.

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2016 r. wyniósł 1475 zł.

Link do aktu prawnego: http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-dochodu-rozporzadzalnego-na-1-osobe-ogolem-w-2016-roku,294,3.html

Obwieszczenie zostało wydane na podstawie art. 6k ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) i służy do określania maksymalnych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opr. Arkadiusz J. Sputowski

 

Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami


Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

W dniu 27 marca 2017 roku w Dzienniku Ustaw pod poz. 648 opublikowano ustawę z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Ustawa normuje: (1) zasady i tryb dokonywania wymiany informacji podatkowych z innymi państwami,  (2) właściwość organów w zakresie wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, (3) obowiązki instytucji finansowych w zakresie wymiany informacji podatkowych na wniosek właściwego organu, (4) obowiązki instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych o rachunkach raportowanych oraz zasady kontroli ich wykonywania, a także (5) obowiązki jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych o tych jednostkach. Przepisy ustawy nie będą natomiast miały zastosowania do wymiany informacji dla celów podatkowych na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych w Warszawie dnia 7 października
2014 r.

Link do ustawy: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/648

Opr. Arkadiusz J. Sputowski

 

Zmiany w samorządowych ustawach podatkowych


ID-100236514
Zmiany w samorządowych ustawach podatkowych

Na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (poz. 624) wprowadzono zmiany w ustawie: o podatku rolnym, w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz w ustawie o podatku leśnym.

Zmiany polegają na zastąpieniu we wszystkich użytych przypadkach: wyrazy „Agencja Nieruchomości Rolnych” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa”.

Zgodnie z art. 61 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa – powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 1 września 2017 roku.

Link do aktu prawnego: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/624/1

Opr. Arkadiusz J. Sputowski

 

Wyrok Sądu Administracyjnego w sprawie „wiatraków”

Wyrok Sądu Administracyjnego w sprawie „wiatraków”

W dniu 24 marca 2017 roku zapadło orzeczenie WSA w Łodzi (sygn. akt I SA/Łd 1/17), zgodnie z którym w nowym stanie prawnym (obowiązującym od 1 stycznia tego roku) cała elektrownia wiatrowa jest budowlą i trzeba od niej zapłacić podatek od nieruchomości. To dopiero drugi taki wyrok w Polsce. Wcześniej identyczne rozstrzygnięcie zapadło w WSA w Bydgoszczy (wyrok z 21 lutego 2017 r., sygn. akt I SA/Bd 866/16).

Czytaj dalej

Podatek od nieruchomości opłacają wspólnicy spółki cywilnej

Podatek od nieruchomości opłacają wspólnicy spółki cywilnej

W dniu 13 marca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę (sygn. akt II FPS 5/16) w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego powstałego przy rozpatrywaniu skargi kasacyjnej w sprawie oznaczonej sygnaturą akt II FSK 1962/16. Dokonał w niej rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego budzącego wątpliwości, tj.: „Czy w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnikiem podatku od nieruchomości jest spółka cywilna, czy wspólnicy spółki cywilnej?”.

Czytaj dalej

Nowe rozporządzenie w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów !!!


ID-100236514
Nowe rozporządzenie w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów !!! 

Opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa.

Dnia 17 marca 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa – Dz. U. z 16 marca 2017 r., poz. 559.

Sebastian Wlazły

Link do obwieszczenia:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/559/1

 

Nowela KPA uchwalona !

ID-100263660

Nowela kpa uchwalona !

W dniu 9 marca 2017 roku uchwalono nowelizację ustawy kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.

W nowych przepisach szczególny nacisk położono na przyspieszenie procedur administracyjnych, ograniczenie nadmiernego formalizmu oraz upowszechnianie partnerskich relacji między administracją a obywatelami. W rezultacie wprowadzono kilka nowych zasad postępowania administracyjnego, takich jak: zasada przyjaznej interpretacji przepisów (in dubio pro libertate), reguła rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony, zasada pewności prawa, zasada bezstronności i równego traktowania oraz zasada proporcjonalności działań administracji.

Czytaj dalej

Wycinka drzew – uprawnienia gmin

Wycinka drzew – uprawnienia gmin

Temat wycinki drzew jest ostatnio bardzo popularny w mediach. Nic dziwnego, skoro przepisy zostały od 1 stycznia 2017 r. mocno zliberalizowane. Ułatwienie wycinki drzew na działkach osób fizycznych to nie jedyna istotna zmiana w ustawie o ochronie przyrody.

Ważne instrumenty dostały również do rąk gminy. Nowelizacja wprowadziła bowiem kompetencje dla rady gmin (miast) do:

Czytaj dalej

Zmiana ustawy o finansach publicznych

Zmiana ustawy o finansach publicznych

W dniu 3 marca 2017 roku uchwalono ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych, wywodzącą się z dwóch projektów – rządowego i senackiego. Celem nowelizacji jest wyeliminowanie wątpliwości powstałych na skutek stosowania przepisów tej ustawy w zakresie umarzania w całości albo w części, a także odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (np. opłat z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości, kosztów postępowań sądowych), przypadających organom administracji rządowej, państwowym jednostkom budżetowym i państwowym funduszom celowym, oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym (np. grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych, kar pieniężnych, opłat administracyjnych).

Czytaj dalej

Nowy wzór tytułu wykonawczego (TW-1)

ID-100236514

Nowy wzór tytułu wykonawczego (TW-1)

W dniu 3 marca 2017 roku w Dzienniku Ustaw pod poz. 469 opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie w sprawie określenia wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem  4 marca 2017 roku.

Link do aktu prawnego: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/469/1

Istota zmian:

Przepis art. 114 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. U. L 269 z 10.10.2013, str. 1-101), wprowadził nowy rodzaj odsetek –

Czytaj dalej