Prawo przedsiębiorców – nowe zasady wykonywania kontroli

ID-10075506Prawo przedsiębiorców – nowe zasady wykonywania kontroli

W dniu 30 marca 2018 roku w  Dzienniku Ustaw pod poz. 646  opublikowano ustawę z dnia 6 marca 2018 roku  Prawo przedsiębiorców – gdzie w rozdziale 5 tej ustawy uregulowano kwestie kontroli przedsiębiorców .

 Link do aktu prawnego: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/646/1. 

Ustawa zacznie obowiązywać od dnia 29 kwietnia 20018 r.

Opr. Arkadiusz J. Sputowski

Rekomendacja nowej pozycji wydawniczej

Egzekucja Sputowski

 

 

 

 

 

 

 

Opr. Arkadiusz J. Sputowski

Zmiany 187 ustaw w związku z nowym prawem przedsiębiorców

ID-10075506Zmiany 187 ustaw w związku z nowym prawem przedsiębiorców

W dniu 30 marca 2018 roku w  Dzienniku Ustaw pod poz. 650  opublikowano ustawę z dnia 6 marca 2018 roku  Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Ustawa ta zmienia 187 aktów ustawowych  – zwracamy uwagę na kilka z nich:

  • 2 ustawy wprowadzającej – zmiana do Kodeksu postępowania administracyjnego – w kwestii dot. załatwienia spraw w formie ustnej oraz możliwości dokonywania oceny organów i pracowników przez strony.

Czytaj dalej

Dochód rozporządzalny w 2017 roku

ID-10075506Dochód rozporządzalny w 2017 roku

W dniu 29 marca 2018 roku w  Monitorze Polskim pod poz. 328  opublikowano Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2017 r.

Zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 6k ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, 2056, 2361 i 2422) – przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2017 r. wyniósł 1.598 zł.

Czytaj dalej

Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie zasad opodatkowania gruntów pod liniami energetycznymi

ID-10075506Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie zasad opodatkowania gruntów pod liniami energetycznymi

Użytki rolne, na których umiejscowione są słupy energetyczne będące własnością przedsiębiorstw zajmujących się przesyłem energii elektrycznej, obciążone służebnością przesyłu na rzecz tych przedsiębiorstw, zajęte są na prowadzenie działalności gospodarczej. W takim przypadku podatek ustala się według stawek przewidzianych dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności. Ponadto, ustanowienie służebności przesyłu nie wiąże się uzyskaniem podmiotowości podatkowej, a zatem przedsiębiorstwa zajmujące się przesyłem energii nie będą podatnikami podatku od nieruchomości – wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Czytaj dalej

Kontrola podatkowa w gminie

ID-10075506Kontrola podatkowa w gminie – rodzaje kontroli oraz metodyka ich wykonywania (zasady i sposób realizacji kontroli w zakresie: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty reklamowej; kontrola inkasentów podatkowych)

Obiektem kontroli podatkowej jest prawidłowość postępowania jednostek w zakresie podatków. Uciążliwości związane z kontrolą będą jednak mniejsze, jeśli kontrolowany i kontrolujący będą znali swoje prawa i obowiązki.

Zgodnie z art. 281 Ordynacji podatkowej – to organy podatkowej pierwszej instancji przeprowadzają kontrolę. Jest to zatem obowiązek a nie uprawnienie organów podatkowych JST.

Czytaj dalej

Opodatkowanie niektórych dochodów jednostek samorządu terytorialnego na gruncie VAT Część IV

ID-10075506Opodatkowanie niektórych dochodów jednostek samorządu terytorialnego na gruncie VAT Część IV

W 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał kilka istotnych dla jednostek samorządu terytorialnego wyroków dotyczących kwalifikacji – dla potrzeb VAT – niektórych dochodów uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne.

Wspomniane wyroki dotyczą dochodów uzyskiwanych:

  1. przez żłobki (wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie o sygn. I FSK 2196/15) – por. str. 2,
  2. przez przedszkola w związku z zapewnieniem opieki i wyżywienia (wyrok NSA z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie o sygn. I FSK 1317/15) – por. str. 8,
  3. przez szkoły w związku m.in. z prowadzeniem stołówek szkolnych (wyrok NSA z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie o sygn. I FSK 1271/15) – por. str. 20,
  4. w zakresie pomocy społecznej (wyrok NSA z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie o sygn. I FSK 1147/15 oraz z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie o sygn. I FSK 2073/15) – por. 31.

Czytaj dalej

Pełnomocnictwo ogólne oraz do podpisywania deklaracji – obwieszczenia Ministra Finansów

ID-10075506Pełnomocnictwo ogólne oraz do podpisywania deklaracji – obwieszczenia Ministra Finansów

Dnia 13 marca 2018 roku weszło w życie obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa – Dz. U. z 13 marca 2018 r., poz. 519.

Link do obwieszczenia:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/519/1

Natomiast dnia 16 marca 2018 roku weszło w życie obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw – Dz. U. z 16 marca 2018 r., poz. 562.

Link do obwieszczenia:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/562/1

Sebastian Wlazły

Pełnomocnictwo do deklaracji – tekst jednolity

ID-10075506Pełnomocnictwo do deklaracji – tekst jednolity

W dniu 16 marca 2018 roku w Dzienniku Ustaw pod poz. 562 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw.

Link do aktu prawnego: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/562/1

Opr. Arkadiusz Sputowski

Podatkowe pełnomocnictwo ogólne – tekst jednolity

ID-10075506Podatkowe pełnomocnictwo ogólne – tekst jednolity

W dniu 13 marca 2018 roku w Dzienniku Ustaw pod poz. 519 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa.

Link do aktu prawnego: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/519/1.

Opr. Arkadiusz Sputowski

Opublikowano tekst jednolity rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (EDB)!

ID-10075506Opublikowano tekst jednolity rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (EDB)!

Dnia 1 marca 2018 roku weszło w życie obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach – Dz. U. z 1 marca 2018 r., poz. 461.

Link do ustawy:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/461/1

Sebastian Wlazły

Rozliczanie i kontrola pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych niepublicznym podmiotom oświatowym w świetle ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

ID-10075506Rozliczanie i kontrola pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych niepublicznym podmiotom oświatowym w świetle ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Kontrole dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym podmiotom oświatowym są jednym z trudniejszych rodzajów kontroli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wynika to z niejednoznacznych oraz różnie interpretowanych przepisów prawa regulujących kwestie pobierania i wykorzystania środków publicznych, jakimi są dotacje oświatowe. Także brak jest sformalizowanych i jednoznacznych procedur prowadzenia tego typu kontroli.

Czytaj dalej

Opublikowano rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe!

ID-10075506Opublikowano rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe!

Dnia 1 marca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe – Dz. U. z 28 lutego 2018 r., poz. 447.

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe czytamy, co następuje:

Czytaj dalej

Opłata „śmieciowa” po 5 latach obowiązywania systemu gospodarowania odpadami Nadal występujące problemy i wątpliwości Stosowanie ulg w spłacie opłaty Rygor przestrzegania prawa podatkowego Bieżące problemy oraz wskazówki jak te problemy rozwiązać©

ID-10075506Opłata „śmieciowa” po 5 latach obowiązywania systemu gospodarowania odpadami Nadal występujące problemy i wątpliwości  Stosowanie ulg w spłacie opłaty  Rygor przestrzegania prawa podatkowego  Bieżące problemy oraz wskazówki jak te problemy rozwiązać©

Prawie 5 letni okres obowiązywania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to okres gdzie od podstaw w wielu jednostkach samorządu terytorialnego udało się zbudować prawidłowo funkcjonujące zasady w tym zagadnieniu. W wielu jednostkach występują nadal mankamenty, skutecznie punktowane przez organy nadzoru i kontroli. Brakowi stabilizacji służy także systematycznie zmieniające się prawo podatkowe (zmiana Ordynacji podatkowej), przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (zmiany zarówno samej ustawy jak i przepisów wykonawczych). Wiele błędów i nieprawidłowości wykazują wszystkie organu II instancji – samorządowe kolegia odwoławcze.

Czytaj dalej

Opodatkowanie niektórych dochodów jednostek samorządu terytorialnego na gruncie VAT Część III

ID-10075506Opodatkowanie niektórych dochodów jednostek samorządu terytorialnego na gruncie VAT Część III

W 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał kilka istotnych dla jednostek samorządu terytorialnego wyroków dotyczących kwalifikacji – dla potrzeb VAT – niektórych dochodów uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne.

Wspomniane wyroki dotyczą dochodów uzyskiwanych:

  1. przez żłobki (wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie o sygn. I FSK 2196/15) – por. str. 2,
  2. przez przedszkola w związku z zapewnieniem opieki i wyżywienia (wyrok NSA z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie o sygn. I FSK 1317/15) – por. str. 8,
  3. przez szkoły w związku m.in. z prowadzeniem stołówek szkolnych (wyrok NSA z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie o sygn. I FSK 1271/15) – por. str. 20,
  4. w zakresie pomocy społecznej (wyrok NSA z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie o sygn. I FSK 1147/15 oraz z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie o sygn. I FSK 2073/15) – por. 31.

Czytaj dalej