Komunikat Prezesa GUS-u w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku.

Czytaj dalej

Znamy wysokość podatku rolnego na 2017 rok!

Znamy wysokość podatku rolnego na 2017 rok!

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł za 1 dt. Zatem podatek rolny na rok podatkowy 2017 wynosił będzie:

  1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 2,5 q żyta, czyli 52,44 zł x 2,5 = 131,10 zł,
  2. od 1 ha gruntów pozostałych – równowartość pieniężną 5 q żyta, czyli 52,44 zł x 5 = 262,20 zł.

Oczywiście rady gmin są uprawnione do obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

Sebastian Wlazły

Link do Monitora Polskiego:

http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2016/993/1

Link do obwieszczenia:

http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-sredniej-ceny-skupu-zyta-za-okres-11-kwartalow-bedacej-podstawa-do-ustalenia-podatku-rolnego-na-rok-podatkowy-2017,270,3.html

Zmiana ustawy o petycjach

Zmiana ustawy o petycjach

Na podstawie ustawy z dnia 5 września 2016 roku  o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) dokonano zmiany w ustawie o petycjach.

Z treści art. 115 ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej wynikają zmiany wprowadzone do art. 4 ust. 5 ustawy o petycjach – zmiany wprowadzają nową treść stanowiącą, że „petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.”.

Zmiany obowiązują od dnia 6 października 2016 r.

Link do ustawy: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1579/1.

Arkadiusz J. Sputowski

Zmiany ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.

Zmiany ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.

Na podstawie ustawy z dnia 5 września 2016 roku  o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) dokonano zmiany w ustawie:

 

  • kodeks postępowania administracyjnego
  • Ordynacja podatkowa

Zmiany w obu wymienionych wyżej ustawach są konsekwencją innego niż do tej pory uregulowania kwestii opatrywania  kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. – dokumentów wydawanych na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.

Zmiany obowiązują od dnia 6 października 2016 r.

Link do ustawy: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1579/1.

Arkadiusz J. Sputowski

Kolejne zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Kolejne zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Na podstawie ustawy z dnia 5 września 2016 roku  o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) dokonano zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zmiany odnoszą się do zamiany treści:

1) art. 27 § 4 który otrzymał brzmienie:

„§ 4. Tytuł wykonawczy przekazywany do organu egzekucyjnego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej zawiera kwalifikowany podpis elektroniczny.”;

2) art. 67 w § 2a pkt 3 który otrzymał brzmienie:

„3) zawiadomienie o zajęciu opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”.

Zmiany obowiązują od dnia 6 października 2016 r.

Link do ustawy: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1579/1.

Arkadiusz J. Sputowski

Podatek od środków transportowych w 2017 roku.

Podatek od środków transportowych w 2017 roku.

Dnia 13 października 2016 roku opublikowano w Monitorze Polskim pod poz. 979 obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 października 2016 roku w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 roku.

Na podstawie art. 12b ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 i 1579) ogłasza się stawki na rok 2017, określone w załącznikach nr 1–3 do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki podatku od środków transportowych określają załączniki nr 1–3 do obwieszczenia. Wysokość przedmiotowych stawek nie uległa zmianie w stosunku do roku bieżącego.

Sebastian Wlazły

Link do obwieszczenia: http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2016/979

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w świetle zmian.

dustbinOpłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w świetle zmian Ordynacji podatkowej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz aktów prawnych wydanych w celu wykonania tych ustaw©

Bieżące problemy oraz wskazówki jak te problemy rozwiązać

Ponad 3 letni okres obowiązywania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to okres gdzie od podstaw budowano zasady wymiary, poboru i windykacji tejże opłaty. W wielu jednostkach samorządu terytorialnego udało się zbudować prawidłowo funkcjonujące zasady w tym zagadnieniu. W wielu jednostkach występują nadal mankamenty, skutecznie punktowane przez organy nadzoru i kontroli. Braku stabilizacji służy także systematycznie zmieniające się prawo podatkowe (zmiana Ordynacji podatkowej), przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (zmiany zarówno samej ustawy jak i przepisów wykonawczych). Wiele błędów i nieprawidłowości wykazują wszystkie organu II instancji – samorządowe kolegia odwoławcze.

Czytaj dalej

Prawo pierwokupu nieruchomości leśnych

Prawo pierwokupu nieruchomości leśnych

W poprzednim wpisie opowiadałem o istniejących od 30 kwietnia 2016 r. ograniczeniach w obrocie nieruchomościami leśnymi. Przepisy tego dotyczące nie są tak surowe jak w przypadku nieruchomości rolnych, ale i tak trzeba się z nimi liczyć planując transakcję.
Dziś chciałbym opowiedzieć o tym, jak prawo pierwokupu nieruchomości leśnej jest wykonywane.

Czytaj dalej

Obwieszczenie Prezesa GUS

Obwieszczenie Prezesa GUS.

Opublikowano wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 roku.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 617) ogłoszono, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2015 roku 1975 zł.

Sebastian Wlazły

Link: http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2016/932

Zmiany w zakresie e-deklaracji na podatek od środków transportowych

Zmiany w zakresie e-deklaracji na podatek od środków transportowych

W dniu 20 września 2016 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1508).

Zmiany dotyczą zasad zaopatrywania podpisani e-deklaracji na podatek od środków transportowych, i po zmianie deklaracje są opatrywane:

1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Rozporządzenie obowiązuje od dnia 21 września 2016 roku.

Link do aktu prawnego: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1508/1

Arkadiusz Sputowski

Opłata od posiadania psów.

Nowa interpretacja ogólna w sprawie niepobierania opłaty od posiadania psów

Minister Finansów dnia 8 września 2016 roku wydał interpretację ogólną nr PS2.849.5.2016 w sprawie niepobierania opłaty od posiadania psów od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe (Dz. Urz. Ministra Finansów z 2016 r., poz. 72). Z dokonanej – przez wskazany organ – analizy przepisów wynika, że wyłączenie zawarte w art. 18a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 716), dotyczy osób w wieku powyżej 65 lat, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwa domowe. Co więcej, zakresem wyłączenia z obowiązku uiszczenia opłaty od posiadania psów nie są objęte osoby prowadzące gospodarstwa domowe wspólnie z innymi osobami, nawet wówczas, gdy każda z nich ukończyła 65 lat.

Link do interpretacji: http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5175930/Dz.Urz.+Min.+Fin.+z+dnia+16+wrze%C5%9Bnia+2016+r.+-+poz.+72+-

Sebastian Wlazły

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników i problemy z tym związane.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników i problemy z tym związane.

Zgodnie z wyrokami sądów administracyjnych bezdyskusyjne jest to, że materialnoprawną podstawę ubiegania się przez pracodawcę o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika w zakresie nauki zawodu jest przepis art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2156 ze zm.). …

Czytaj dalej