Obwieszczenie Prezesa GUS

Obwieszczenie Prezesa GUS.

Opublikowano wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 roku.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 617) ogłoszono, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2015 roku 1975 zł.

Sebastian Wlazły

Link: http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2016/932

Zmiany w zakresie e-deklaracji na podatek od środków transportowych

Zmiany w zakresie e-deklaracji na podatek od środków transportowych

W dniu 20 września 2016 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1508).

Zmiany dotyczą zasad zaopatrywania podpisani e-deklaracji na podatek od środków transportowych, i po zmianie deklaracje są opatrywane:

1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Rozporządzenie obowiązuje od dnia 21 września 2016 roku.

Link do aktu prawnego: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1508/1

Arkadiusz Sputowski

Opłata od posiadania psów.

Nowa interpretacja ogólna w sprawie niepobierania opłaty od posiadania psów

Minister Finansów dnia 8 września 2016 roku wydał interpretację ogólną nr PS2.849.5.2016 w sprawie niepobierania opłaty od posiadania psów od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe (Dz. Urz. Ministra Finansów z 2016 r., poz. 72). Z dokonanej – przez wskazany organ – analizy przepisów wynika, że wyłączenie zawarte w art. 18a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 716), dotyczy osób w wieku powyżej 65 lat, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwa domowe. Co więcej, zakresem wyłączenia z obowiązku uiszczenia opłaty od posiadania psów nie są objęte osoby prowadzące gospodarstwa domowe wspólnie z innymi osobami, nawet wówczas, gdy każda z nich ukończyła 65 lat.

Link do interpretacji: http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5175930/Dz.Urz.+Min.+Fin.+z+dnia+16+wrze%C5%9Bnia+2016+r.+-+poz.+72+-

Sebastian Wlazły

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników i problemy z tym związane.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników i problemy z tym związane.

Zgodnie z wyrokami sądów administracyjnych bezdyskusyjne jest to, że materialnoprawną podstawę ubiegania się przez pracodawcę o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika w zakresie nauki zawodu jest przepis art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2156 ze zm.). …

Czytaj dalej

Opodatkowanie przewodów telekomunikacyjnych.

Zmiana właściciela jednego z elementów budowli nie zmienia jej charakteru – prawomocny wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2016 roku.

Doniosłe znaczenie dla opodatkowania przewodów telekomunikacyjnych ułożonych w kanalizacji kablowej będzie miał prawomocny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 czerwca 2016 roku, sygn. II FSK 2651/15, który w tezie wskazuje, co następuje:

Czytaj dalej

Nowe wzory dokumentów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Nowe wzory dokumentów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

W dniu 25 sierpnia 2016 roku opublikowano tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (poz. 1339).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 września 2016 r.

Link do rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1339

Arkadiusz Sputowski

Zmiany w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego dla jednostek sektora finansów publicznych

Zmiany w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego dla jednostek sektora finansów publicznych

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1337) – przedłużono do dnia 31 stycznia 2017 roku termin przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b ustawy – Ordynacja podatkowa.

Czytaj dalej

Podatek rolny – grunty klasy VIz.

Podatek rolny – grunty klasy VIz.

Ministerstwo Finansów w piśmie nr PS2.054.13.2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. wyjaśnia sposób przeliczania użytków rolnych z hektarów fizycznych na hektary przeliczeniowe dla klasy VIz.

Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045) wprowadzono, z dniem 1 stycznia 2016 r., w art. 4 ust. 9 ustawy o podatku rolnym ogólną zasadę, iż jeżeli nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych na podstawie ust. 5-7, przyjmuje się, że 1 ha fizyczny odpowiada 1 ha przeliczeniowemu.

Czytaj dalej

Udzielanie dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostkom oświatowym

Udzielanie dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostkom oświatowym, dla których organem prowadzącym są podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego

Ustawa o systemie oświaty – w brzmieniu obowiązującym do końca 2016 r. – zawiera niedostateczne i nieprecyzyjne regulacje zasad dotowania przez jednostki samorządu terytorialnego szkół i placówek publicznych, prowadzonych przez podmioty inne niż jst oraz szkół i placówek niepublicznych. W ustawie brak podstawowych definicji co powoduje problemy związane z interpretacją – i w konsekwencji – niejednolity sposób obliczania wydatków przewidzianych na ucznia czy wysokości subwencji na ucznia, co z kolei powoduje znaczące rozbieżności w ustalaniu kwoty dotacji.

Czytaj dalej

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w świetle zmian Ordynacji podatkowej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz aktów prawnych wydanych w celu wykonania tych ustaw©

Bieżące problemy oraz wskazówki jak te problemy rozwiązać

Ponad 3 letni okres obowiązywania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to okres gdzie od podstaw budowano zasady wymiary, poboru i windykacji tejże opłaty. W wielu jednostkach samorządu terytorialnego udało się zbudować prawidłowo funkcjonujące zasady w tym zagadnieniu. W wielu jednostkach występują nadal mankamenty, skutecznie punktowane przez organy nadzoru i kontroli. Braku stabilizacji służy także systematycznie zmieniające się prawo podatkowe (zmiana Ordynacji podatkowej), przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (zmiany zarówno samej ustawy jak i przepisów wykonawczych). Wiele błędów i nieprawidłowości wykazują wszystkie organu II instancji – samorządowe kolegia odwoławcze. Przez okres funkcjonowania systemu zaczęły się pojawiać istotne kwoty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem zaległości figurujących na pozycjach osób zmarłych.

Na oferowanym szkoleniu postaramy się odpowiedzieć na wiele pytań, wskazać sposoby rozwiązania zaistniałych problemów, a także podpowiedzieć jak ograniczyć ryzyko związane z ewentualnie popełnionymi błędami.

Na szkolenia zapraszamy do miast: 13-09 Olsztyn, 23-09 Kielce, 17-10 Poznań, 18-10 Bydgoszcz, 19-10 Warszawa, 20-10 Lublin, 21-10 Rzeszów.

Arkadiusz J. Sputowski

Opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie nowych wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej!

Opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie nowych wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej!

Dnia 6 września 2016 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej – Dz. U. z 22 sierpnia 2016 r., poz. 1305.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1305/1

 Sebastian Wlazły

Nowe wzory tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Nowe wzory tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

W dniu 22 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1305 opublikowano:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1305

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 września 2016 r.

Czytaj dalej